เ ผยมีผู้เกิดอาการไ ม่พึงประสงค์ หลังฉี ดวัคซีนโควิ ด 119 ราย

สธ เ ผยมีผู้เกิดอาการไ ม่พึงประสงค์ หลังฉี ดวัคซีนโควิ ด 119 ราย

วันนี้( 4 มี.ค.64) นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ประเด็นความพร้อมในการติดตามและรับมืออาการไ ม่พึงประสงค์หลังรับวัคซีนโควิ ดว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ให้บริการฉี ดวัคซีนแ ก่กลุ่มเ สี่ยงเ ป้าหมายตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 3 มีนาคม 2564 (เวลา 18.00น.)

ภาพรวมมีผู้ได้รับวัคซีนแล้ว 13,464 คน เป็นบุคลากรทางการแพทย์และ อสม., บุคลากรด่านหน้าอื่นๆ, ประชาชนในพื้นที่เสี่ย ง และประชาชนที่มีโร คประจำตัว ในจำนวนนี้เกิดอาการไ ม่พึงประสงค์ 119 คน

ส่วนมากมีอาการข้างเคียงเพียงเล็กน้อย ได้แ ก่ อักเส บบริเวณที่ฉี ด, ไ ข้, หนาวสั่น, เหนื่ อย, ปว ดเมื่ อยเ นื้อตัว, คลื่นไ ส้, แน่นหน้า อ ก เป็นต้น จะหายได้ภายใน 1-2 วัน

ส่วนอาการข้างเคียงรุนแร งหรืออาการแ พ้รุนแ รงมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยกว่า 1 ในล้านโดส เช่น ไ ข้สูง ผื่ นขึ้นทั้งตัว ป วดศีรษะรุนแร ง หายใ จลำบาก อาการชั ก เป็นต้น

เมื่อกลับบ้านแล้วหากพบอาการดังกล่าวให้โทรกลับไปที่โรงพย าบาลที่รับการฉี ดวัคซีน สถานพย าบาลได้จัดระบบมีความพร้อมให้การดูแลอย่างเต็มที่ หรือ โทร 1 6 6 9

ซึ่งสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิ นแห่งชาติได้เตรียมความพร้อมระบบสายฉุกเฉิ น ในการตอบข้อซักถาม ให้ข้อมูลประชาชน ประสานสั่งการ รับแจ้งเห ตุหากมีความจำเป็นในกรณีที่ประชาชนมีอาการรุนแ รงจากการได้รับวัคซีน

นายแพทย์เกียรติภูมิ กล่าวต่อว่า โดยปกติอาการไ ม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีนมักเกิดขึ้นภายใน 15 นาที กระทรวงสาธารณสุขจึงได้เตรียมระบบรองรับไว้แล้ว โดยหลังการฉี ดเจ้าหน้าที่จะให้พักรอสังเกตอาการเป็นเวลา 30 นาที ที่โรงพย าบาล มีแพทย์ พ ย าบาลดูแลสอบถามอาการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใ จว่าปลอดภั ยไ ม่มีอาการใดๆ ก่อนอนุญาตให้กลับบ้าน รวมถึงให้คำแนะนำ แผ่นพับในการเฝ้าระวั งอาการที่อาจเกิดขึ้นได้ และเบอร์ติดต่อกับโรงพย าบาลที่ให้บริการ จากนั้นจะมีการติดตามอาการอีกในวันที่ 1, 7 และ 30 ผ่านทางไลน์ “หมอพร้อม” หรือมีเจ้าหน้าที่โรงพย าบาล, รพ.สต., อสม. เป็นผู้ติดตามอาการ

ที่มา TNNONLINE

ใส่ความเห็น