กยศ เปิดทางให้ผ่อนเดือนละ 100 บาท

กยศ เปิดทางให้ผ่อนเดือนละ 100 แจงดราม่ าหั กเงินเดือน ยันไ ม่ได้ใ จร้า ยกับใคร 

วันที่ 5 มีนาคม 2564 เดลินิวส์ รายงานว่า นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ชี้แจงกรณีที่ กยศ. ออกหนังสือแจ้งให้ภาคเอกชนหักเงินเดือนพนักงานที่กู้ยืม และนำเงินส่งคืน กยศ. ว่า กยศ. เริ่มหักเงินเดือนผู้กู้ยืมตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 แล้ว โดยเริ่มจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนรายใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ซึ่งมีการหักเงินเดือนไปแล้ว 14,813 แห่ง จำนวนผู้กู้ยืม 1.26 ล้านราย และในเดือนมีนาคม 2564 จะหักเงินเดือนกับภาคเอกชนเพิ่มอีก 92,935 แห่ง จำนวนผู้กู้ยืม 466,000 ราย ซึ่งจะทำให้มีนายจ้างต้องทำหน้าที่หักเงินเดือน 107,000 แห่ง รวมลูกห นี้ 1.735 ล้านราย

ทั้งนี้ การหักเงินเดือน กองทุนไ ม่ได้ใ จร้า ยกับนายจ้างหรือผู้กู้ ซึ่งหากใครที่ยังไ ม่มีความพร้อมก็อนุโลมผ่อนปรนให้ สามารถแจ้งปรับลดจำนวนเงินงวดที่หักเงินเดือนได้โดยแจ้งที่แอปพลิเคชัน กยศ. Connect โดยกองทุนอนุโลมให้ชำระขั้นต่ำเพียง 100 บาท แต่ผู้กู้ยืมต้องไปชำระเงินในส่วนที่ขาดให้ครบตามจำนวนที่ต้องชำระ ก่อนวันครบกำหนดชำระห นี้รายปีในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564

นายชัยณรงค์ เผยอีกว่า ปกติการคำนวณยอดหักเงินเดือน กองทุนจะใช้ยอดห นี้ของทั้งปีมาหารด้วย 12 เดือน และให้ผู้กู้ทยอยจ่ายเป็นรายเดือน แต่ถ้าเหลือเดือนไ ม่ครบ 12 เดือน ก็จะหารด้วยจำนวนเดือนที่เหลือ ซึ่งหากลูกห นี้รู้สึกมีภาระการผ่อนรายเดือนสูงไป จนกระทบต่อค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ก็สามารถขอแจ้งลดวงเงินได้ขั้นต่ำเพียง 100 บาทต่อเดือนเท่านั้น

ส่วนลำดับขั้นตอนการหักเงินเดือนผู้กู้จะถูกหักเงินเข้า กยศ. เป็นรายการที่สาม ต่อจากการหักภาษี ณ ที่จ่าย และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแร งงาน และประกันสังคม

นายชัยณรงค์ กล่าวว่า กรณีนายจ้างไ ม่มีความพร้อมหักเงินเดือนลูกจ้าง กยศ.ก็เปิดโอกาสให้นายจ้างแจ้งเห ตุผลข้ อขัดข้องหรือความจำเป็นที่ไ ม่สามารถหักเงินเดือนผู้กู้ยืมได้ โดยไ ม่  ต้องชดใช้เงิน และจ่ายเงินเพิ่ม 2% ให้กับกองทุน ซึ่งกองทุนยินดีที่จะอนุโลมและผ่อนผันให้ ที่สำคัญที่ผ่านมา กยศ.ยังไ ม่เคยเรียกให้นายจ้างชดใช้เงินหรือเรียกเงินเพิ่มจากนายจ้างแต่อย่างใด

ขอบคุณข้อมูลจาก เดลินิวส์

ใส่ความเห็น