บทสวดมนต์ ก่อนนอนท่องทุกวัน หนุนนำชีวิตให้ดีขึ้น

บทสวดมนต์ ก่อนนอนท่องทุกวัน หนุนนำชีวิตให้ดีขึ้น

เราต่างถูกปลูกฝังมาตั้งแต่ยังเล็ก

ในเรื่องของการไหว้พระส ว ดมนต์

ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญ ถวายสังฆทานที่วัด

หรือการไว้พรส ว ดมนต์ก่อนนอน

คงเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วว่า

การส ว ดมนต์ก่อนนอนให้ได้ทุกวันนั้นดี

ด้วยความเชื่อที่ว่าจะช่วยหนุนนำให้ชีวิตของเรา

นั้นดีขึ้น มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง

มีความเชื่อที่ว่าการส ว ดมนต์ภาวนา และการตั้ง

มั่นในการทำความดี จะส่งผลในระยะย าว

ทําให้ชีวิตของเราดียิ่งๆขึ้นไป

ยิ่งส ว ดเป็นประจำยิ่งดี เป็นศรีเป็นสิริแก่ตัวเอง

ทำแล้วจิตใจผ่องแผ้วผ่องใส ชีวิตมีแต่สิ่งดีๆ

เข้ามา ตื่นเช้ามาพร้อมรับกับความสุข ความเจริญรุ่งเรือง

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง

ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ 1 ครั้ง)

สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม

ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ 1 ครั้ง)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

สังฆัง นะมามิ (กราบ 1 ครั้ง)

พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต

ข้าพเจ้าขอ บูชาพระพุทธ ขอให้ข้าพเจ้ามีเดชเดชะ

ธัมมะบูชา มะหาปัญญะวันโต

ข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรม ขอให้ข้าพเจ้า

มีปัญญาอันยิ่งใหญ่ สังฆะบูชา มะหาโภคะวะโห

ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ ขอให้ข้าพเจ้า

อุดมด้วยอริยสมบัติ ติโลกะนาถัง

ระตะนัตตะยัง อะภิปูชะย ามิ

ข้าพเจ้าขอบูชา พระรัตนตรัย

ซึ่งเป็นที่พึ่งของโลกทั้งสาม (31 ภพภูมิ)

วันทามิเจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเน

สุปติฏฐิตัง สา รีริกะธาตุ

ขอบูชากราบไหว้ พระสถูปซึ่งประดิษฐาน

พระบรมสา รีริกะธาตุตามที่ต่างๆ

มะหาโพธิง ชินะโยจะ พุทธะรูปัง สะกะลังสะทา

ขอบูชากราบไหว้ พระพุทธรูปทุกพระองค์

และต้นพระศรีมหาโพธิ์

ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้

ทิสาทิโส เอหิ ภูมิโม อมมะภูมิมา อาคัจฉันตุ

ข้าพเจ้า ขอสักการะบูชาพระภูมิเจ้าที่

พระแม่ธรณี และพระแม่คงคา

ทุกทิศทุกทางทั่วสากลภิภพ

มนุสสานัง สะหะยัง ปิโยเทวา

สีหะราชา เอหิจิตตัง ปิยังมะมะ

ขอมนุษย์ทั้งหล าย องค์เทพเทวาทั้งหล าย

สั ต ว์ ใหญ่น้อยทั้งหล าย

จงมีจิตที่เป็นมิตรสามัคคี กับข้าพเจ้าด้วยเทอญ

ใส่ความเห็น