เปิดจองวัคซีนซิโนฟาร์มรอบใหม่  ทำยังไงมีคำตอบ

เปิดจองวัคซีนซิโนฟาร์มรอบใหม่  ทำยังไงมีคำตอบ

 

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เพจเฟซบุ๊ก โรงพย าบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทย าลัยจุฬาภรณ์ เ ผยแ พร่ข้อมูลการเปิดรับลงทะเบียนขอรับการจัดสรรวัคซีนโควิ ด ซิโนฟาร์ม สำหรับบุคคลธรรมดา รอบ 2 จำนวน 75,000 ราย ในวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 โดยมีกำหนดการเปิดระบบลงทะเบียนดังนี้

– เวลา 10.10 น. : เปิดระบบลงทะเบียน

– เวลา 14.00 น. : เปิดระบบการจองวัคซีนสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จ

ผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จในรอบที่ 2 สามารถเข้ามาดำเนินการจองวัคซีน เลือกโรงพย าบาล เลือกวันนัดฉี ดและโอนเงินให้เสร็จสิ้นได้ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม เวลา 14.00 น. ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น.

หากไม่ได้เข้ามาดำเนินการตามวันที่กำหนดระบบจะลบข้อมูลออกจากการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ และจะต้องลงทะเบียนใหม่อีกหากประสงค์ขอรับการจัดสรรในครั้งต่อไป

ทั้งนี้ทางราชวิทย าลัยจุฬาภรณ์จะเปิดให้บุคคลธรรมดาลงทะเบียนจองวัคซีนซิโนฟาร์มทุกวันพุธ โดยจำนวนการประกาศรับลงทะเบียนแต่ละรอบ ขึ้นอยู่กับจำนวนโควตาวัคซีนที่มีในแต่ละสัปดาห์

ช่องทางลงทะเบียนจองวัคซีน “ซิโนฟาร์ม”

– เว็บไซต์ w ww.sinopharm.cra.ac.th

– แอปพลิเคชัน CRA SINOP ทั้งระบบ iOS และ Android

ราคาวัคซีน

– อัตราค่าวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 โดสต่อคน 1,554 บาท (โดสละ 777 บาท) โดยทุก ๆ 2 โดส ราชวิทย าลัยจุฬาภรณ์จะบริจาคสมทบครึ่งโดสให้กับผู้ด้อยโอกาส

เงื่อนไขการลงทะเบียนจองวัคซีน

– ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสำหรับประชาชนที่ยังไ ม่เคยรับวัคซีนเข็มแรกและพร้อมเข้าฉี ดวัคซีนได้ทันทีเท่านั้น

– ลงทะเบียนจองวัคซีนด้วยเลขที่บัตรประชาชนของผู้ที่จะเข้ารับการฉี ดวัคซีนเท่านั้น

– ชาวต่างชาติ ใช้เลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

– ภายหลังจากชำระเงินค่าวัคซีนเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ทุกกรณี

โรงพย าบาลที่เปิดให้บริการฉี ดวัคซีนซิโนฟาร์ม

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

– โรงพย าบาลจุฬาภรณ์

– โรงพย าบาลปิยะเวท

– โรงพย าบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

– โรงพย าบาลแพทย์รังสิต

– โรงพย าบาลเอกชัย

– โรงพย าบาลพญาไท 3

– โรงพย าบาลพญาไท นวมินทร์

– โรงพย าบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

– โรงพย าบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

– โรงพย าบาลอินเตอร์เมด

– โรงพย าบาลกรุงเทพ

– โรงพย าบาลวิชัยเวช แยกไ ฟฉาย

– โรงพย าบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนอ งแขม

– โรงพย าบาลมงกุฎวัฒนะ

– โรงพย าบาลเทพธารินทร์

– โรงพย าบาลบางปะกอก 1

ภาคใต้

– โรงพย าบาลกรุงเทพหาดใหญ่

– โรงพย าบาลนราธิวาสราชนครินทร์

– โรงพย าบาลสงขลา

– โรงพย าบาลสิโรรส ยะลา

ภาคกลาง

– โรงพย าบาลอินเตอร์กำแพงแสน

– โรงพย าบาลกรุงเทพสนามจันทร์

– โรงพย าบาลจุฬารัตน์ 11 ฉะเชิงเทรา

– โรงพย าบาลการุญเวชอยุธย า

– โรงพย าบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ

– โรงพย าบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี

– โรงพย าบาลพิ ษณุเวช พิจิตร

– โรงพย าบาลเจ้าพระย าอภั ยภูเบศร ปราจีนบุรี

– โรงพย าบาลประจวบคีรีขันธ์

ภาคอีสาน

– โรงพย าบาลกรุงเทพขอนแก่น

– โรงพย าบาลกรุงเทพอุดร

– โรงพย าบาลปากช่องนานา

– โรงพย าบาลมหาราชนครราชสีมา

– โรงพย าบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี

– โรงพย าบาลโขงเจียม อุบลราชธานี

– โรงพย าบาลเมืองเลยราม

– โรงพย าบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ

– โรงพย าบาลชัยภูมิ

ภาคตะวันออก

– โรงพย าบาลชลบุรี

– โรงพย าบาลจุฬารัตน์ระยอง

– โรงพย าบาลสิริเวช จันทบุรี

ภาคเหนือ

– โรงพย าบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ

– โรงพ ยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน

– โรงพย าบาลลำพูนใกล้หมอ

– โรงพยา บาลพิ ษณุเวช พิ ษณุโลก

– โรงพย าบาลพิ ษณุเวช อุตรดิตถ์

– โรงพย าบาลเขลางค์นคร-ราม ลำปาง

ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก โรงพย าบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทย าลัยจุฬาภรณ์

 

ใส่ความเห็น