ยิ่ง อ ว ด ร ว ย จะยิ่งจน ยิ่งอดทน จะทำให้คุณยิ่ง ร ว ย ก่อนที่จะทำอะไร คิดถึงคนที่อยู่ข้างหลังเราด้วย

ยิ่ง อ ว ด ร ว ย จะยิ่งจน ยิ่งอดทน จะทำให้คุณยิ่ง ร ว ย ก่อนที่จะทำอะไร คิดถึงคนที่อยู่ข้างหลังเราด้วย

นับว่าเป็นอีกหนึ่ง แง่คิดดีๆ สำหรับในสังคมปัจจุบัน ไม่มีใครปฏิเ ส ธได้เลยว่า เงินไม่ใช่ สิ่งสำคัญในชีวิต สมัยก่อนเมื่อมีคน พูดว่าเงินสามารถ ซื้อทุกอย่างได้

ก็จะมีคนกลุ่มหนึ่ง บอกว่า ไม่จริงห ร อก เงินไม่สามารถ ซื้อทุกอย่างได้ เช่น เวลา แต่หากมองอีกมุมหนึ่ง เงินสามารถ ซื้อเวลาได้นะ

เช่น นาย A นั่งรถโดยส า รหรือรถทัวร์ จากกรุงเทพ ไปเชียงใหม่ กับนาย B ที่ขึ้นเครื่องบิน จากกรุงเทพ ไปลงที่เชียงใหม่ เห็นความแ ต กต่างไหม

แปลว่านาย B สามารถซื้อเวลา ที่ต้องเ สี ยไป หากมีเงิน เท่านาย A นั่นเอง ดังนั้น

จะเห็นได้ว่า เงินเป็นปัจจั ยที่สำคัญมาก ๆ ในชีวิตปัจจุบัน หากใคร เงินน้อยก็ลำบ ากมาก ใครเงินมาก ก็ลำบ ากน้อย ยิ่งสภาพเศร ษ ฐกิจในปัจจุบัน ที่มีความผัน ผ ว นมาก

เกิดเห ตุการณ์มากมาย ที่ทำให้เศรษ ฐ กิจของโลก ก ร ะส่ำระ ส าย สลับขึ้น ๆ ลง ๆ ไม่เว้นทุกวันแบบนี้

การที่จะสามารถ หาเงินให้ได้เยอะ ๆ นั้น ก็ยิ่ง ย า ก เข้าไปใหญ่ โดยเฉพาะในประเทศไทย ที่ธุรกิจแทบจะทุกสา ย ต่า งเริ่มบ่นออกมาว่าข า ดสภาพคล่อง

ต้องคอยประคอง ตัวให้ร อด กันไปก่อน ทำให้มีการมองหา การลงทุนหรือเครื่องมือ ทางการเงินต่าง ๆ ที่จะสามารถ มาแบ่งเบาภาร ะของเราให้ได้ ไม่มากก็น้อย

หรือมีการให้ความรู้ ทางด้านการเงิน และมีการปรับ Mind set ให้แก่คนที่ต้องก า รร ว ย ซึ่งประโยคที่ฮิต ที่สุดประโยคหนึ่ง คือ หากเราอยู่อย่างคนจ น ก็จะรวย อยู่อย่างคนรวย เราก็จะจน

ถ้าเราพย าย ามแปลความหมาย ของประโยคนี้ อยู่อย่างจนจะร ว ย อยู่อย่างรว ยจะจ น อย่างละเอียด จะเห็นว่า มันก็ค่อนข้าง ที่จะเป็นความจริง เลยทีเดียว

โดยหากเรา ทำสลับกับข้อความข้างต้น ก็จะทำให้เราจ น ลงอย่างแน่นอน เพราะหากเรา มีรายได้ 100 แต่เราใช้ 120 แปลว่า เราใช้เงิน ในอนาคต 20

และถ้าเรา ทำแบบนี้ไปเรื่อย ๆ ดอกเบี้ ยจากการใช้เงินในอนาคต ก็จะพ อ กไปเรื่อย ๆ ทำให้สุดท้าย การเงินของเรา ก็จะพั ง

แต่หากเรา ทำตาม เรามีรายได้ 100 เราใช้ 80 เราก็จะ เหลือเก็บ 20 พอไปเรื่อย ๆ มันก็จะกลายเป็น ร้ อ ยเป็นพัน ได้ในที่สุด

แต่มันก็ยังมีนั ยย ะบางอย่าง ซ่ อน อยู่เช่นกัน ไม่ใช่ว่าจะ ถูกต้อง 100 เปอร์เซน เ สี ยทีเดียว

 

เราจะมาลอง เจาะลึกกันว่า ที่บอกว่า ไม่ถูกต้อง 100 เปอร์เซน คืออะไร คือ หากเรา ทำตาม คำพูดข้างต้น 100 เปอร์เซน โดยไม่มอง ให้ลึกลงไป

เราอาจจะไม่จ น ก็จริงอยู่ แต่เราก็จะไม่สามารถ ที่จะร ว ยขึ้นได้ เผลอ ๆ แม้จะไม่จ น แต่ก็จะค่อย ๆ เ เ ย่ ลงเรื่อย ๆ เพราะหากเรามีเงิน เท่าเดิม แต่เงิน เฟ้ อเพิ่มขึ้น

เราก็จะจ นลง โดยอัตโนมัตินั่นเอง แต่หากเรามอ ง ให้ลึก โดยเข้าใจความหมาย ที่แท้จริงที่ประโยคข้างต้น จะสื่อว่า อยู่อย่างคน จ น คิดอย่างคนรวย ถึงจะรวย

แต่หากอยู่อย่างคนร ว ย คิดอย่างคนจ น อีกไม่นาน ก็จะจ น จะเห็นได้ว่า ประโยคนี้ ค่อนข้างจะเป็นจริง เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์

เพราะการนำการคิด จากคนที่ประสบ ความสำเร็จ ที่มักจะ พ ย า ย า ม หาโอกาส ที่จะทำงาน ให้เกิดรายได้อย่ างสม่ำเสมอ การนำความคิด แบบนี้มาใช้ จะทำให้เราร ว ยขึ้นได้ไม่ช้า ก็เร็วแน่นอน

และถึงแม้ว่าเรา จะใช้ชีวิต อย่างคนร ว ย แต่เราก็เอาความคิด ของคนร ว ยมาใช้ ในเรื่องของการ ทำงาน ความ พ ย า ย า ม ต่าง ๆ เราก็อาจจะร ว ยได้เช่นกัน เพียงแต่จะช้า กว่าการใช้ชีวิต แบบคนจ น

แต่กลับกัน หากเราใช้ชีวิต อย่างคนจ น แต่ไม่เอาความคิด คน ร วยมาใช้ ไม่นำ หลักการณ์ แนวทางการทำงานต่าง ๆ มาพัฒนาตัวเราให้ดีขึ้น

เราก็จะไม่ร ว ยขึ้น มีแต่จะยิ่งจ นลง ๆ เพราะพิ ษ ของเงินเฟ้ อนั่นเอง การคิดอย่างคนร ว ยทำยังไง คนรว ยมักจะไม่พึ่ง โช คช ะต า

คนรวยจะรู้เสมอว่า สิ่งที่เขาควรจะทำนั้น มีอะไรบ้าง เช่น การเตรียมพร้อม แน่นอนบางครั้ง เราอาจจะไม่ได้ รับโอกาสดี ๆ เข้ามาในชีวิต

จนเฝ้าอิ จ ฉ า คนอื่นว่า หากเรามีโอกาส แบบนั้นอีกครั้ง เราก็น่าจะทำได้ โอกาสแบบนั้น อีกครั้ง

คนรวยจะไม่คิด แบบนี้เด็ ด ข า ด คนรวยจะเป็นคน ที่เตรียมพร้อม อยู่เสมอ หาความรู้ ฝึกทักษะ ทำซ้ำ จนเก่ง โดยไม่รอ โอกาสก่อน แล้วถึงค่อยลงมือทำ

และเมื่อถึงจังหวะ เวลาที่เหมาะสม โอกาสที่เข้ามา เขาจะคว้ า มันเอาไว้ และด้วยความพร้อม ที่เขามีอยู่ ก็จะทำให้มีโอกาส ประสบความสำเร็จ ได้อย่างรวดเร็วนั่นเอง

จะเห็นได้ว่า การนำแนวคิดจาก ประโยคเพียงประโยคเดียว มาใช้ ก็สามารถที่จะ ช่วยให้เรามีชีวิต ที่ดีขึ้นได้

อยู่ที่ว่าเราจะเลือก ปฏิบัติตามแน วทางไหน และมีวินัยหรือความมุมาน ะเพียงพอ ที่จะทำให้ตลอดร อ ดฝั่งหรือไม่นั่นเอง

และสุดท้ายสิ่งที่ อย ากจะฝากไว้ ก็คือ การที่เราได้เรียนรู้ หรือจะนำแนวคิด ของใครมาปฏิบัติ หรือมาเป็นเครื่อง ยึ ดเหนี่ ย วนั้น

ไม่ว่าจะเป็น ของคนร ว ย คนจ น คนที่ประสบความสำเร็จ หรือคนที่ล้ มเห ล ว เราก็ต้องอย่าลืมว่า คนนั้น ไม่ใช่เรา และเราไม่สามารถ เป็นเหมือนคน ๆ นั้นได้ 100 เปอร์เซน

เพราะว่าเรากับเขา เป็นคนละคนกัน แต่อย ากจะให้นำแนวคิด เหล่านั้นมาพัฒนา ใส่ความเป็น ตัวเราเข้าไป ปรับนู่นนิด นี่หน่อย ให้เหมาะสม กับตัวเรา น่าจะเป็นหนทาง ที่ดีที่สุด สู่การเป็นคนที่ จะสามารถประสบความสำเร็จ ได้ในที่สุด

 

คุณแค่ทำตัว จน ไม่ออกไป แฮงก์เอ าท์ เ สี ย เพื่อนห่ ว ย ๆ บางคนไป ไม่ฟังคำพูดพวก ดีแต่ปาก ทน ทำงานหนัก

และไม่แคร์ว่า ใครจะ พล่ าม อะไร กินอะไรแค่ พออยู่ได้ ไม่ เที่ยวพักร้อน ผ ล า ญ เงิน ไม่ต้อง ใช้ชีวิตหรู ทั้งที่ทำได้

ก้มหน้าก้มตา ทำอะไร ลำบ าก ๆ ยอม อ ดหลับอ ดนอน ได้ โฟกัสกับ เป้าหมาย ที่เขาว่าเพ้ อ เจ้ อ

ทำตัวแบบที่ คนส่วนใหญ่ ไม่ทำ แล้วไม่เกิน 5 ปี คุณจะมี ชีวิตใหม่ ที่ สบาย ไปตลอดชาติ คุณยอม แลกมั้ย ก็แค่นั้น แหละ

ใส่ความเห็น

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า