อย่ าเสี ยรู้ประกัน ถ้ารถโดนชน เรียกเงินก้อนโตได้

หากรถโดนชน อย่ า เสียรู้ประกัน ถ้าไ ม่อยากพลาดเงินก้อนโต

สำหรับผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนตัว มักจะทำประกันภั ยรถยนต์ไว้ เผื่อเกิดเ หตุ ฉุ กเ ฉิน เกิดสิ่งที่คาดไ ม่ถึง ก็จะได้มีคนช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายให้ได้บ้าง แล้วสำหรับเราในกรณีที่เป็นฝ่ายถูกชน จะสามารถเรียกร้องอะไรได้บ้าง และต้องทำอย่างไรเพื่อไ ม่ให้เสี ยสิทธิ์ของเราไป ไปดูกันเลย

คุณ Somchet J. Mhin ได้แชร์ประสบการณ์ที่เคยเจอกับตัวเองเกี่ยวกับการเรียกเงินจากประกันมาเล่าให้ฟัง

เขาเคยถูกรถชนท้าย ในขณะที่กำลังจะเลี้ยวรถเข้าบ้านพอดี และยังต้องเสี ยเวลาเ อารถเข้าศูนย์เพื่อซ่อมรถ ใช้เวลาเป็นเดือนๆ และเห ตุก็มาจากบริษัทประกันที่ไ ม่อยากที่จะรับผิ ดชอบ พย าย ามที่จะบ่ายเบี่ยงต่างๆ และด้วยความที่ประกันไ ม่อยากจะรับผิ ดชอบ จึงทำให้เกิดความไ ม่พอใ จ และอยากที่จะสั่งสอนให้เข็ด

โดยการเรียกเคลม “ค่าขาดประโยชน์” ไปทั้งหมด 45 วัน วันละ 1,000 บาท และยังมีค่าเสื่ อมสภาพรถ รวมเป็นเงินทั้งหมด 50,000 กว่าบาท บริษัทประกันจึงต่อรองขอจ่ายแค่ 20,000 บาท ก็เลยยื้อเวลานิดหน่อย และสุดท้ายก็ได้มาเป็นเงินจำนวน 25,000 บาท เพราะไ ม่อยากเสี ยเวลา และวุ่นวายไปมากกว่านี้ คิดไว้ว่าได้เท่านี้ก็ดีกว่าไ ม่ได้

ที่ยกตัวอย่างให้ดู ก็เพื่อที่อยากจะบอกคนอื่นๆว่า หากเกิดอุบั ติเห ตุทางรถยนต์ และเราเป็นฝ่ายถูก เรามีสิทธิที่จะเรียกค่าสินไหม ค่าขาดประโยชน์จากการไ ม่ได้ใช้รถ และคู่กรณียังต้องซ่อมแซมรถของเราให้อยู่ในสภาพเดิมอีกด้วย

ในทางกลับกัน หากเราเป็นฝ่ายผิ ดไปชนเขา คู่กรณีก็มีสิทธิที่จะเรียกค่าสินไหม และค่าขาดประโยชน์จากเราได้เช่นกัน

หลายคนยังไ ม่รู้ถึงเรื่องนี้ จึงทำให้เสี ยผลประโยชน์ที่เราควรจะได้รับ และกลายเป็นว่าบริษัทประกันก็ไ ม่ยอมบอกเรา และได้ประโยชน์ไปแทน โดยที่จะไ ม่ต้องเสี ยค่าสินไหม ค่าขาดประโยชน์ในส่วนนี้ให้กับเรา

ดังนั้นเมื่อเพื่อนๆทราบกันแล้ว หากถูกชน และทางเราเป็นฝ่ายถูก ก็อย่ าลืมรักษาสิทธิของเราอย่างเต็มที่ด้วยการเรียกค่าสินไหม และค่าขาดผลประโยชน์จากการใช้รถยนต์จากทางบริษัทประกันด้วยนะคะ

นอกจากนี้ คุณ Somchet J. Mhin ยังได้ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสา รต่างๆที่จะต้องใช้ในการเรียกค่าเ สียหายค่าสินไหม และอื่นๆ ว่ามีอะไรบ้างที่ต้องเตรียม

ตัวอย่างในการเขียนจดหมายขอค่าสินไหม

เอกสา รที่ใช้ในการขอสินไหมค่าขาดประโยชน์

– สำเนาบัต รประช าช นของเจ้าของรถ

– สำเนาใบเคลม

– สำเนาใบรับรถ (จากอู่ที่นำรถไปซ่อม และมีการลงวันที่ว่ารับรถวันไหน)

– สำเนาทะเบียนรถ (เป็นการแสดงว่า ใครเป็นเจ้าของรถ หากรถติดไ ฟแนนซ์ ให้นำสำเนาสัญญาไ ฟแนนซ์มาด้วย)

– ใบเสร็จค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ไ ม่มีรถใช้ เช่น ค่าเช่ารถ หรือค่ารถโดยสา ร

– ใบมอบอำนาจ (หากไ ม่ได้ไปดำเนินการด้วยตัวเอง)

– จดหมายขอค่าขาดประโยชน์ โดยมีตัวอย่างการเขียนดังนี้

วันที่ เดือน ปี 

เรื่อง ขอเรียกสินไหมค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถระหว่างซ่อม

เรียน แผนกสินไหมทดแทน บริษัท ABC เอกส ารแนบ

1 สำเนาบัต รป ระช าช น

2 สำเนาทะเบียนรถ

3 สำเนาใบเคลม

4 สำเนาใบรับรถ

ข้าพเจ้า นาย ………. เป็นเจ้าของรถยนต์ยี่ห้อ …. รุ่น …. หมายเลขทะเบียน xx xxxx ถูกรถยี่ห้อ …. ของบริษัท …………………….. หมายเลขทะเบียน….. เลขกรมธรรม์ …………….(เ หตุการร์ที่เกิดขึ้น ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร) เมื่อวันที่ …. เดือน … ปี ….

จากเห ตุการณ์ดังกล่าว ทำให้รถของข้าพเจ้ามีความเสี ยห ายดังนี้ (ตัวอย่างความเ สียห ายที่เกิดขึ้นกับรถของเรา)

1 แผงท้ายบุบ

2 บังโคลนหลังซ้ายขวาบุบ

3 กันชนหลังบุบและฉีก

4 ไ ฟท้ายซ้ายขวาแตก

ข้าพเจ้าได้จึงได้นำรถยนต์เข้าซ่อมที่อู่ของบริษัท …………………………….. ซึ่งเป็นอู่ในเครือของ ………(บริษัทประกัน)………. ในวันที่ ………………… ซ่อมเสร็จ วันที่ …………………. ใช้ระยะเวลาซ่อม … วัน

ข้าพเจ้าทำงานในตำแหน่ง …………. ของบริษัท …………………….. ซึ่งปกติจะใช้รถยนต์ส่วนตัวในการไปทำงานและติดต่อกับลู กค้า เฉลี่ยวันละ ประมาณ 100-200 กม./วัน ในระหว่างที่นำรถเข้าซ่อมนั้น ข้าพเจ้าต้องใช้บริการรถแท็กซี่ในการเดินทางแทนและมีความไ ม่สะดวกในการเดินทางอย่างมาก

ดังนั้น จึงขอเรียกสินไหมดังต่อไปนี้

1 ค่าเสื่ อมสภาพรถจากอุบั ติเห ตุ 10,000 บาท

2 ค่าขาดผลประโยชน์จากการใช้รถ 1,000 บาทต่อวัน เป็นระยะเวลา 46 วัน รวม 46,000 บาท

และหลายคนก็ยังไ ม่รู้ และไ ม่เข้าใ จเงื่อนไขของประกันภั ยที่เราได้ทำไว้ จนทำให้เสี ยสิทธิ์และประโยชน์ของเราไปเช่นกัน มาดูกันว่า หากเรามีประกันภั ยชั้น 1 เราจะได้ปรโยชน์อะไรบ้าง

หากเรามีประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ไ ม่ว่าคุณจะเกิดเห ตุกรณีใดๆก็ตาม ไ ม่ว่าจะมีใบขับขี่หรือไ ม่มี ทางประกันจะเป็นฝ่ายรับผิ ดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ครอบคลุมแทบทุกกรณีที่กฎหมายกำหนด

– คุ้มครองรถยนต์ที่เอ าประกัน โดยคุ้มครองตั้งแต่การถูกชน สู ญหา ย หรือแม้แต่น้ำท่วม

– คุ้มครองคู่กรณี หากเกิดอุบั ติเห ตุ ทางประกันจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนส่วนนี้ให้กับคู่กรณีแทนเรา

– คุ้มครองตัวบุคคลในรถที่เ อาประกัน ทั้งจากอุบั ติเ หตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพย าบาล ค่าประกันผู้ขับขี่

ซึ่งจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขในกรมธรรม์ของบริษัทต่าง ๆ และอาจมีความแต กต่ างกันไป ผู้ซื้อประกันจึงควรที่จะศึกษารายละเอีย ดและเงื่อนไขต่างๆของแต่ละบริษัทเพื่อเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับก่อนตั ดสินใ จซื้อ

ขอขบคุณข้อมมูลจาก : Somchet J. Mhin, unseencar

ใส่ความเห็น

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า