บทส ว ดบูชา ท้าวเวสสุวรรณ เสริมโชคลาภ ถูกวิ ธี ป้องกันภั ย

บทส ว ดบูชา ท้าวเวสสุวรรณ เสริมโชคลาภ ถูกวิ ธี ป้องกันภั ย
สำหรับใครที่กำลัง๑วงตก หรือโดนสิ่งลี้ลับรบกวน แนะนำให้

คุณลองสวด คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ แล้วปฎิบัติต ามวิธีการสวดคาถาบูชา และแนะนำดีที่เรานำมาฝากกันนี้

เพื่อเสริมโชคลาภ ขจัดอุปสรรค กันคุณไสยและภูติผี แล้วคุณจะสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงของชีวิตในทางที่ดีขึ้นค่ะ

เราอาจเคยเห็นได้ยินคว ามเชื่ටเ รื่ อ ง ท้าวเวสสุวรรณ ว่ามี

อิทธิฤnธิ์ในการขับไล่ภูตผีปีศาจทั้งหล า ย หรืออาจเคยเห็นคุณย่าคุณย ายนำรูป ท้าวเวสสุวรรณ มา

แขวนไว้เหนือเปลเ ด็ กอ่อน แถมบ้างก็ว่า ท้าวเวสสุวรรณ เป็นเทพแห่งความร่ำร ว ย จนอ ดสงสัยไม่ได้ว่า จริง แล้ว ท้าวเวส

สุวรรณ คือใคร วันนี้กระปุกจะพาเพื่อน ไปหาคำตอบกัน

ท้าวเวสสุวรรณ ท้าวเวสสุวัน หรือในภาษาพราหมณ์เรียกว่า ท้าวกุเวร ถ้าในพระพุทธศาสนาจะเรียก ท้าวไพสพ เป็นอธิบดี

แห่งอสูร หรือเจ้าแห่งภูตผีปีศาจทั้งหล า ย โดย ท้าวเวสสุวรรณ เป็นหนึ่งในท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ ผู้คุ้มครองดูแลโลก

มนุษย์ สถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ประทับทางทิศเหนือมีอสูร รากษส และภูตผีปีศาจเป็นบริวาร

ว่ากันว่าอาณาเขตที่ ท้าวเวสสุวรรณ ปกครองนั้นใหญ่มหาศาล

มาก และ ท้าวเวสสุวรรณ ยังเป็นหัวหน้าของท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 อันประกอบไปด้วย พระอินทร์ ท้าวธตรฐ ปกครองโลก

ด้านทิศตะวันออ ก พระยม ท้าววิรุฬหก ปกครองโลกด้านทิศใต้ และ พระวรุณ ท้าววิรูปักษ์ ปกครองโลกด้านทิศตะวันตก

และเพราะ ท้าวเวสสุวรรณ เป็นเจ้าแห่งอสูร คนโบราณจึงมักทำรูป ท้าวเวสสุวรรณ แขวนไว้เหนือเปลเด็กอ่อน เพราะเชื่อว่าจะช่วยป้องกันภูตผีปีศาจไม่ให้มาร

บกวนเ ด็ กเล็กได้ และนิยมทำผ้ายันต์รูป ท้าวเวสสุวรรณ รวม

ทั้งจำหลักรูป ท้าวเวสสุวรรณ ไว้ที่มีดหมอของสัปเหร่อ เพื่อ กำราบวิญญาณ และยังมีผู้พกพารูป ท้าวเวสสุวรรณ หรือทำเป็นเครื่องรางของขลัง ป้องกันภั ยจากวิญญาณอีกด้วย

ถ้าหากจะพูดถึง เจ้า หรือ นายแห่งภูตผีปีศาจทั้งหล า ยแล้ว

เรามักจะเอ่ยนาม ท้าวเวสสุวัณ หรือที่พราหมณ์เรียกกันว่า ท้าวกุเวร และทางพุทธเรียก ท้าวไพสพ ซึ่งสถิตอยู่ในสวรรค์

ชั้นล่างสุดของฉกามาพจร ชื่อสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาภูมิ

รูปร่ า งหน้าต าของ ท้าวเวสสุวรรณ ท้าวเวสสุวัณ จะเป็นที่คุ้น

เคยในบ้านเราเป็นอย่างดี คือ เป็นรูปยักษ์ถือตะบองขนาใหญ่ ด้วยท่านเป็นเจ้าแห่งอสูร รากษส และภูตผีปีศาจ คนโบราณจึง มักทำ รูปท้าวเวสสุวรรณ แขวนไว้เหนือเปลเด็ก

อ่อน เพื่อป้องกันไม่ให้ภูตผีปีศาจมารบกวนเด็กเล็ก และนิยมทำ ผ้ายันต์รูปท้าวเวสสุวรรณ

เคล็ดไหว้ขอบารมีท่านท้าวเวสสุวรรณเมื่อเกิ ดความติดขัดในชีวิต

สำหรับ ใครแก้ไขด้วยตนเองแล้วยังไม่ดีขึ้นสักที ทั้งเ รื่ อ งการงาน การเงิน โชคลาภ แนะนำให้ให้ท่านบนบานศาลกล่าวหรือไหว้ ต่อท่านท้าวเวสสุวรรณ

โดยวิธีนี้ท่านสามารถ ไหว้ได้เองที่บ้านโดยจะมี รูปท่านท้าวเวสสุวรรณเป็นผ้ายันต์หรือ ลอยองค์ก็ได้

กระทำดังนี้

ให้ท่านอาบน้ำ แต่งกายให้สะอาดสุภาพ จากนั้น ให้เข้าห้อง

พระ สมาทานศีล ๕ จากนั้น จึงสวดมนต์ โดยสวดบูชาพระรัตนตรัย พาหุง ชินบัญชร แล้วให้ท่าน

เตรียมธูปหอมมา ๙ดอ ก พวงมาลัยควรเป็นดาวเรืองหรือ กุหลาบ๑พวง ให้จุดธูปหอมและพน มมือสวดพระคาถาท้าว

เวสสุวรรณดังนี้ นะโมฯ ๓ จบ

จากนั้นสวดคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะ

ราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะ

หาราชิกา ยักขะ พันต าภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุ

ทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ สาธุ… ลูกชื่อ… นามสกุล….อาศัยอยู่บ้านเลขที่… ขอ กราบกรานองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหมด และ

กราบขอบารมีองค์เสด็จปู่ท่านท้าวเวสสุวรรณผู้เป็น มหาราชที่ยิ่งใหญ่ ทางทิศเหนือเป็นผู้ดูแลและรั ก ษ ามนุษย์ในพระพุทธศาสนาขออัญเชิญเสด็จมารับการ กราบไหว้บูชาของพวกลูก

เหล่านี้ เมื่อเสด็จปู่ท้าวเวสสุวรรณได้ทรงรับทราบแล้วโปรด

ประทานพรให้ลูกและครอบครัว ประสบแต่สรรพสิริมงคล อุดมโชคลาภ และขอให้เสด็จปู่ท้าวเวสสุวรรณ ได้โปรดอภิบาลให้

ลูกและครอบครัวปราศจากภั ยทั้งหล า ยอันตรายทั้งปวงตลอ ดไปด้วยเทอญ

หากมีความทุกข์เ รื่ อ งใดจะบนก็ให้กล่าวดังนี้

เนื่องจากตอนนี้ลูกมีทุกข์มี เคราะห์เ รื่ อ ง………ลูกจึงขอ กราบขอบารมีเสด็จปู่ ท่านท้าวเวสสุวรรณได้โปรดช่วยปัดเป่าทุกข์หรือเคราะห์ เ รื่ อ ง…… ลูกขอพึ่งบารมี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และท่านท้าวเวสสุวรรณ

และบริวาร ขอให้เ รื่ อ ง…ลูกขอบนท่านด้วยเมื่อสำเร็จผลลูกจะทำกุศลถวายให้ขอ เสด็จปู่ท้าวเวสสุวรรณได้โปรดอนุเคราะห์ลูกด้วยเถิด

การบนบานนั้นหากบนบานในเ รื่ อ งสำคัญต้องปฏิบัติต ามนี้

๑. บนเ รื่ อ งการงาน ให้ท่านบนด้วยสังฆทานหนึ่งชุด ในสังฆทานให้มีรองเท้าพระ ๑ คู่ อาสนสงฆ์๑ผืน พระพุทธรูป๑องค์ เข็มกับด้าย๑ชุด

๒. บนเ รื่ อ งการเงิน ให้ท่านบนด้วย สังฆทานหนึ่งชุด ชำระห นี้สงฆ์ ๑๐๐ บาท หรือถวายพระพุทธรูป๙นิ้ว

๓. บนเ รื่ อ งความรักครอบครัว ให้บนด้วยการถวายดอ กกุ

หลาบแดง บูชารูปปั้นท่านท้าวเวสสุวรรณที่วัดไหนก็ได้๙ ดอ ก ถือศีลแปด วันตัววันที่เราเกิ ด และวันพระ

๔. บนเ รื่ อ งความเ จ็ บป่ ว ยและสุขภาพ ให้ท่านบนด้วยการ

ถวายหนังสือสวดมนต์ยิ่งเป็นสวด๗ตำนาน๑๒ตำนานยิ่งดีถวายวัดไหนก็ได้ ปล่อยปลากี่ตัวก็ได้

๕. บนเ รื่ อ งการเรียน ให้บนด้วยการทำบุญสร้างพระไตรปิฎก

ตำราเรียนนักธรรม หรือจะถวายเป็นค่าเล่าเรียนสงฆ์หรือสามเณรในวัดที่มีพระสงฆ์เรียนพระ ปริยัติธรรมก็ได้

๖. บนเ รื่ อ งสอบบรรจุ สอบเข้าทำงาน และเลื่อนตำแหน่ง

๑คัน ข้าวของทุกชนิด ในการบนแต่ละอย่างเมื่อได้ไหว้ต ามวิธี

ข้างบนก่อนจึงค่อยบนบานศาลกล่าวเมื่อท่านได้ดังปรารถนาแล้ว

จึงให้ไปทำบุญ ถวายวัดไหนก็ได้ ที่เป็นวัดในศาสนาพุทธ แล้วกรวดน้ำอุทิศกุศล ถวายท้าวเวสสุวรรณและบริวาร ที่ท่าน

สงเคราะห์เราทุกเ รื่ อ งกำหนดการคือไม่เกิน ๓ เดือนเห็นผล การถือศีลแปดถือที่ไหนก็ได้ขอให้ครบในตัวศีลเป็นพอ การ

บน ต้องเป็นเ รื่ อ งที่ไม่ผิดศีลธรรมเทพ เทวดามีจริง ไม่ได้ทอ ดอาลัย หรือทิ้งมนุษย์ หากแต่มนุษย์ระลึกถึงโดยความไม่ถูก

ไม่เหมาะสม จึงไม่ได้รับการสงเคราะห์การให้บนเช่นนี้คือให้ทำบุญด้วยตนเอง จะได้ไม่ติดห นี้บารมีเทพ

เทพนั้นสงเคราะห์คนไม่ได้หวังผลใด เพราะจิตถึงความเป็นเทวะแล้วไม่มี ความจำเป็นใด ที่จะต้องมาเรียกร้องพึ่งกินของ

เซ่นสรวงสังเวยหรือไม่ได้เรียกร้องให้ใครมากราบไหว้ยกย่อง พวกที่ให้ไปยกย่องหรือ กราบกราน พิธีรีตองแปลก ให้ตรอง

ดูเถิด ว่าใช่วิถีเทวดาไหมหรือเป็นผี เลยอ้างตนให้ดูสูงดังเทพ อย่างน้อยมนุษย์ต ายไปให้ไปเป็นเทวดา หรือเสมอตัวเป็น

มนุษย์เหมือนเดิม อย่าให้ลงอบายภูมิเลย แล้วเร่งสู่ทางพระนิพพาน

และล่าสุดจากเหตุการณ์เมื่อไม่นาน มานี้ ที่ทีมนักฟุตบอลเย

าวชน ทีมห มู ป่า ประสพภั ยติดอยู่ในถ้ำหลวง ท่านผู้ว่า ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ก็ได้นำท้าวเวสสุวรรณ พกติดตัวไปด้วยเขา

ไปในถ้ำด้วย พร้อมสวดภาวานา และหลังจากนั้นไม่นานก็พบ ทีมห มู ป่าทั้ง 13 คน

ใส่ความเห็น

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า