5 เรื่องนี้ในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดี อย่าทำเด็ ดขาด

5 เรื่องนี้ในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดี อย่าทำเด็ ดขาด

เศรษฐกิจไม่ดี พ่อค้ าแม่ค้ าเริ่มโอดครวญว่าของข า ยย ากขึ้นเศรษฐกิจไม่ดี คนระมัดระวังตัว จับจ่ายกันน้อยลงมันเป็นความรู้สึกที่คิดไปเองหรือเป็นสิ่ง

ที่เกิดขึ้นจริงกันแน่เศรษฐกิจดีหรือไม่ดี อาจจะขึ้นอยู่กับว่าคุณทำงานอยู่ใน สายงานไหน อุตสาหก ร ร มอะไร ธุรกิจประเภทไหนเช่นกันบางธุรกิจโตเอา

ถึงจะโตแบบช้า ๆ แต่บางธุรกิจก็ซบเซาถึงขั้นปิดกิจการไปเลยก็มีสิ่งที่สำคัญ คือ การเอาตัวรอ ดให้ได้ถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจไม่ดีค่ะใน Talk Corner ตอนนี้มาแนะนำว่ามี ข้อห้าม เรื่องการเงินอะไรบ้าง ที่เราไม่ควร

ทำในช่วงเศรษฐกิจไม่ดี แต่บิวมีข้อมูลนิด ๆ หน่อย ๆมาบอ กให้คุณเห็นเศรษฐกิจ ในภาพรวมทั้งไทยและทั้งโลกค่ะ เช่นสงครามทางการค้ าระหว่างอเมริกากับจีน ที่เขย่ าขวัญเศรษฐกิจไปทั่วโลกและส่งผลกระทบกับประเทศไทยของเราแน่นอน

1. อย่ าค้ำประกันให้ใครเด็ดข า ด

ข้อนี้อย่ าว่าแต่ในย ามเศรษฐกิจอ่อนแอเลย บางคนตั้งปณิธานไว้จะรักกัน แค่ไหนก็จะไม่ค้ำประกันให้ใครเด็ดข า ดหล า ยคนต้องเจอบทเรียนบ า ด เ จ็ บ ชีวิตสะดุดจากการค้ำประกันให้ผู้อื่น เข้าข่ายเนื้อไม่ได้กินแต่เอาก ร ะ ดู กมา

แ ข ว น ค อเพราะการค้ำประกันคือ การสัญญาว่าบุคคลหนึ่งสัญญาว่าจะชดใช้ ห นี้แทนลูกห นี้หากลูกห นี้ไม่ยอมชำระห นี้หรือไม่สามารถชำระห นี้ได้ในย ามที่ เศรษฐกิจไม่ดี โอกาสที่ลูกห นี้จะเบี้ยวห นี้ก็มีสูง นั่นหมายความว่าหากเราหลวม

ตัวไปค้ำประกันให้ใครโอกาสที่จะต้องรับชำระห นี้แทนนั้นก็จะมีสูงขึ้นนั่นเอง ค่ะตัดไฟตั้งแต่ต้นลม จงอย่ าค้ำประกันให้ใครส่วนใครที่จำเป็นจริง ๆ ก็อ่านดูสัญญาให้ละเอียดก่อนเซ็นค้ำประกัน โดยทั่วไปจะแบ่งความรับผิ ดชอบห นี้เป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ

1.1 รับผิ ดชอบห นี้ไม่จำกัดจำนวน เสมือนเป็นลูกห นี้ทุกประการ ต้น-ดอ ก หรือห นี้อื่น ๆ รับหมด

1.2 จำกัดความรับผิ ดชอบ หมายถึงรับผิ ดชอบห นี้ไม่ทั้งหมดของห นี้สิน รับผิ ดชอบ

เพียงบางส่วนเท่านั้นพิจารณาให้ดี อย่ าเซ็นให้ใครสุ่มสี่สุ่มห้า แม้ว่าอ ดีตหรือวันนี้ เขาอาจจะยังไม่เคยมีประวัติหรือมีปัญหามาก่อน แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่า อนาคตเขาจะไม่มีวันเบี้ยวห นี้ค่ะ

2. พักไว้ก่อนหากคิดจะลงทุนเพิ่มในธุรกิจ

ในย ามเศรษฐกิจอ่อนแอแน่นอนการค้ าการข า ยหรือผลกำไรย่อมลดลง ผู้ประกอบ การทั้งหล า ยต่างคิดหาหนทางที่จะเพิ่มรายได้ให้มากขึ้นเพื่อ ดึงยอ ดข า ยและกำไร

กลับมาหนึ่งในวิ ธีการเพิ่มกำไรคือ การลงทุนเพิ่ม จะเป็นการเปิดสาขาใหม่เพื่อ เพิ่มยอ ดข า ย หรืออย่ างอื่นที่ต้องใช้เงินจำนวน มากตรงนี้ขอบอ กว่าพักไว้ก่อน

เพราะอาจเป็นความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งหากการลงทุนเพิ่มต้องกู้เงินเพิ่มห นี้ยิ่ง ต้องเพิ่มความระมัดระวัง เพราะระยะเวลาการคุ้มทุนในย ามเศรษฐกิจอ่อนแอย่อม

มีมากขึ้นหากต้องการเพิ่มยอ ดข า ยให้กลับมาอาจเริ่มที่การปรับลดรายจ่าย หรือถ้าเป็นคนค้ าข า ยอาจขย ายเวลาการปิด-เปิดออ กไปสรุปปรับที่พฤติก ร ร ม หรือเพิ่มโปรโมชั่นดีกว่าลงทุนเพิ่ม เพราะนั่นคือ การเพิ่มความเสี่ยงค่ะ

3. อย่ านำเงินสำรองฉุกเฉินออ กมาใช้โดยไม่จำเป็น

6 เท่าของรายจ่ายรายเดือน คือเงินสำรองฉุกเฉินขั้นต่ำที่กำหนดไว้ต ามหลัก การวางแผนการเงินส่วนบุคคลวัตถุประสงค์หลักคือเป็นเงินที่จะสามารถนำมา

เยียวย าความฉุกเฉินต่าง ๆที่เกิดขึ้นในชีวิตได้ ไม่ว่าจะเป็นตกงาน ประสบอุบัติ เหตุ ธุรกิจประสบปัญหา ฯลฯบางคนไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินหรือธุรกิจหรืออาจ

ยังไม่รู้สึกว่าตนได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจทำให้ชะล่าใจ ควักเงินสำรอง ฉุกเฉินออ กมาใช้โดยไม่จำเป็นจนสุดท้ายในย ามที่เศรษฐกิจไม่ดีเกิดเหตุฉุกเฉิน ขึ้นในชีวิต อาจจะไม่มีเงินรองรังใช้ในย ามฉุกเฉินได้

4. หลีกเลี่ยงการสร้างห นี้ใหม่

อะไรที่เหนือความจำเป็น เว้นวรรคพักห นี้ไว้ก่อนเถอะค่ะไม่ว่าคุณจะวาง แผนเปลี่ยนรถคันใหม่ให้ใหญ่กว่าเดิมหรือซื้ อบ้านหลังที่สองไว้ต ากอากาศ เพราะตอนเศรษฐกิจอ่อนแอแบบนี้ อะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ ถนอมเนื้อถนอม

ตัวอย่ าเพิ่งสร้างห นี้ใหม่ให้เป็นภาระเลยจะได้ไม่ต้องใช้ชีวิตแบบห่วงหน้า พะวงหลังสร้างความไม่สบายใจเสี ยเปล่า ๆ ค่ะภาครัฐเองก็ค่อนข้างเป็นห่วง เรื่องนี้

เพราะมีการออ กมาตรการ LTV Loan To Value กำหนดอัตราการ วางเงินดาวน์เพิ่มขึ้นสำหรับคนที่ต้องการซื้ อบ้านหลังที่ 2 ขึ้นไปเพื่อป้อง กันห นี้เสี ย หรือช่วยกรองคนที่มีความพร้อมในการซื้ อบ้านจริง ๆ ค่ะ

5. อย่ าลงทุนหวือหวาหวังร ว ยเร็วโดยไม่มีความรู้

คนที่ตั้งหน้าตั้งต าจะหาเงินให้ได้เป็นกอบเป็นกำโดยนำความโลภเป็นที่ตั้ง อาจนำพาตัวเองไปลงทุนในช่องทางที่หวือหวาโดยไม่มีความรู้เช่นพวกหุ้น ปั่นทั้งหล า ย ช่องทางการลงทุนที่ไม่ชอบมาพากล เช่น พวกเเ ช ร์ลูกโซ่ หรือ

การหลอ กให้นำเงินไปลงทุนในสินท รั พ ย์ต่าง ๆที่อาจไม่มีอยู่จริงโดยมีผลตอบ แทนสูงเย้ายวนใจผู้ลงทุนไม่มีอะไรที่ได้

มาง่าย ๆ และเป็นกอบเป็นกำในระยะ เวลาอันรวดเร็วหรอ กค่ะที่สำคัญอย่ าลงทุนในสิ่งที่ตนเองไม่มีความรู้เป็นที่ดีที่สุด

เพราะโอกาสผิ ดพลาดมีสูงเช่นเดียวกับการเริ่มต้นทำธุรกิจส่วนตัวในย ามเศรษฐ กิจไม่ดีแบบนี้หากคุณเห็นลู่ทางก็พอได้ ขอให้เป็นธุรกิจที่คุณรู้จริง และอย่ า เริ่มต้นด้วยการทุ่มเงินลงทุน มูลค่าสูงตั้งแต่แรกให้เผื่อเหลือเผื่อข า ดและเตรียม

ตัวเตรียมใจกับความผิ ดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในย ามเศรษฐกิจอ่อนแอเอาไว้ด้วย ลองวิเคระห์ว่าธุรกิจของคุณได้รับผลกระทบอย่ างไรในย ามเศรษฐกิจเป็นเช่นนี้

ใส่ความเห็น

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า