ก่อนนอนคืนนี้ อย่าลืมสวดมนต์ แผ่เมตต า ช่วยหนุนนำชีวิตดีขึ้น

ก่อนนอนคืนนี้ อย่าลืมสวดมนต์ แผ่เมตต า ช่วยหนุนนำชีวิตดีขึ้น

การสวดมนต์มีมานาน มากแล้ว ถือว่าเป็นกิจก ร ร มที่ดีที่ปฏิบัติสืบทอ ดกัน มาตั้งแต่โบราณ และเป็นกิจก ร ร มที่ดีที่พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติ ในปัจจุบัน การสวดมนต์เข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มเด็กหรือวัยรุ่น

ก็หัน มาสนใจการสวดมนต์กัน มากขึ้น การสวดมนต์เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้จิตใจสงบ ผ่องใส และทำให้มีสมาธิมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่เพื่อน มนุษย์ หรือเจ้าก ร ร มนายเวรอีกด้วย

เชื่อว่าหล า ยคนคงต้องเคยได้ยินกัน มาบ้างแล้วถึงอานิสงส์จากการสวดมนต์ ไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์ที่วัดหรือแม้แต่การสวดมนต์ด้วยตัวเองที่บ้านตอนเช้า

หรือตอนก่อนนอน ล้วน มีอานิสงค์ส่งผลดีให้กับตัวของผู้สวดเอง สิ่งแรกที่เห็นผลอย่างแน่นอนนั่นคือทำให้เรามีสติ มีสมาธิจิตใจสงบ

นอ กจากการสวดมนต์แล้วการแผ่ส่วนบุญส่วนกุศล และการขอขมาต่อสิ่งที่ทำผิดไปทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจก็จะส่งผลให้ชีวิตของเราเจริญรุ่งเรือง

ผ่านพ้นอุปสรรคต่างไปได้อย่างมีสติ และในวันนี้เราก็ได้นำบทสวดมนต์รวมถึงบทแผ่เมตต าที่ทุกคนสามารถสวดต ามได้ทุกคืน มาฝากกัน

เริ่มต้นการสวดมนต์ด้วยคำบูชาพระ

อิ มินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะย ามิ

อิ มิ นา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะย ามิ

อิมิ นา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะย ามิ

ต่อด้วยบทบูชาพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ฯ กราบ

สวากขาโต ภะคะวะต า ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ กราบ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ ฯ กราบ

บทสรรเสริญพระพุทธเจ้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

หลังจากนั้นให้เริ่มการแผ่เมตต าโดยให้แผ่เมตต าให้แก่ตัวเราเองก่อนเป็นอันดับแรก

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข

นิททุกโข โหมิ ปราศจากความทุกข์

อะเวโร โหมิ ปราศจากเวร

อัพย าปัชโฌ โหมิ ปราศจากอุปสรรคอั น ต ร า ยทั้งปวง

อะนีโฆ โหมิ ปราศจากความทุกข์การทุกข์ใจ

สุขี อัตต านัง ปะริหะรามิ มีความสุขกายสุขใจรั ก ษ าตนให้พ้นจากทุกภั ยทั้งสิ้นเถิด

หลังจากแผ่เมตต าให้แก่ตัวเราเองแล้วก็ต่อด้วยแผ่เมตต าให้สรรพสั ต ว์ทั้งหล า ย

สัพเพ สัตต า สั ต ว์ทั้งหล า ยที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิດแก่เ จ็ บลาจากไปด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

อัพะย าปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย

สุขี อัตต านัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกาย สุขใจ รั ก ษ าตนให้พ้นจากทุกข์ภั ยทั้งสิ้นเถิด

บทแผ่ส่วนกุศล

อิทัง เม มาต าปิตูนัง โหตุ สุขิต า โหนตุ มาต าปิตะโร ขอส่วนบุญส่วนกุศลนี้จงสำเร็จแก่บิดามารดาของข้าพเจ้าขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุข

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิต า โหนตุ ญาตะโย ขอส่วนบุญส่วนกุศลนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหล า ยของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหล า ยของข้าพเจ้านั้น มีแต่ความสุข

อิทัง เม คุรูปัชฌาย าจริย านัง โหตุ สุขิต า โหนตุ คุรูปัชฌาย าจริย า ขอส่วนบุญส่วนกุศลนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้าทั้งหล า ยทั้งปวงนั้นจงมีแต่ความสุข

อิทัง สัพพะเทวะต านัง โหตุ สุขิต า โหนตุ สัพเพ เทวา ขอส่วนบุญส่วนกุศลนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหล า ยทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหล า ยทั้งปวงจงมีแต่ความสุข

อิทัง สัพพะเปต านัง โหตุ สุขิต า โหนตุ สัพเพ เปต า ขอส่วนบุญส่วนกุศลนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหล า ยทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหล า ยทั้งปวงจงมีแต่ความสุข

อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิต า โหนตุ สัพเพ เวรี ขอส่วนบุญส่วนกุศลนี้จงสำเร็จแก่เจ้าก ร ร มนายเวรทั้งหล า ยทั้งปวง ขอให้เจ้าก ร ร มนายเวรทั้งหล า ยทั้งปวงนั้นจงมีแต่ความสุข

อิทัง สัพพะสัตต านัง โหตุ สุขิต า โหนตุ สัพเพ สัตต า ขอให้ส่วนบุญส่วนกุศลนี้จงสำเร็จแก่สั ต ว์ทั้งหล า ยทั้งปวง ขอให้ ตั ดทั้งหล า ยทั้งปวงนั้นจงมีแต่ความสุขกันทั่วหน้าด้วยเถิด

บทขอธิฐานอโหสิก ร ร มต่อ กัน

กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัญจิจจะกัมมัง อะสัญจิจจะกัมมัง ขะมันตุ เม อโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม

ก ร ร มใดที่ข้าพเจ้าได้เคยทำล่วงเกินแก่ผู้ใด โดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดี โปรดจงยกโทษให้เป็นอโหสิก ร ร มแก่ข้าพเจ้า

แม้ว่าก ร ร มใดที่ใครเคยทำแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขออโหสิก ร ร มให้ ยกเป็นอภั ยทาน ขอให้เขาเหล่านั้นจงมีแต่ความเมตต าจิต คิดเป็น มิตรกับข้าพเจ้า ไม่คิดจะจองเวรจองก ร ร มต่อ กันตลอ ดไป

อานิสงส์แห่งผลบุญนี้ ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัว จงพ้นจากความทุกข์ย ากลำบากเข็ญใจ ความปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปโดยธรรม ขอให้สิ่งเหล่านั้นจงสำเร็จด้วยเทอญ นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ

บทสวดมนต์และบทแผ่เมตต าที่เราได้นำมาบอ กต่อ กันในครั้งนี้เป็นบทสวดสั้นเหมาะสำหรับสวดมนต์

ก่อนนอนและเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นที่จะสวดมนต์ และหากต้องการให้มีอานิสงค์ที่ดีมากยิ่งขึ้นแนะนำให้นั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ 2-3 เพื่อเจริญสติและสมาธิให้กับตัวคุณเอง

ที่มา postsod

ใส่ความเห็น

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า