ร า ศี จะได้ลืมตาอ้าปาก เจ้าสัวจับ จะได้จับเงินล้าน

ร า ศี จะได้ลืมตาอ้าปาก เจ้าสัวจับ จะได้จับเงินล้าน

ร า ศีกุ ม ภ์.(เ กิ ด ระหว่างวันที่1 3 ก.พ.–1 3 มี.ค.)

เ ป็ นร า ศีกุ ม ภ์ที่เก่งคุณเ ป็ นค นขยันฉลาดเฉลียวกล่าวได้ว่าค นไ ห นอยู่ด้ ว

ยก็รู้สึกอุ่นใ จ เนื่องจ า กว่าเ ป็ นที่พึ่งพิงพ าได้อ ย่ างดีเยี่ยมใ นต อ น3 ปีที่ผ่ า นมา ก า รคลังข อ งคุณมีค ว ามรู้สึกว่าจะอ่อ นค่าม า กมายมีเท่าไรก็ใช้ห ม ด ไม่

เคยรู้พอเพียงติ ดห นี้จ า กก า รไม่ระเเ วดร ะวั งก า รใช้จ่าย เเ ต่มั่นใ จว่าหลังจ า กนี้ต่อไปด ว งคุณใ นปีนี้ดีเยี่ยม ๆ 

ร า ศีมีน

เเ ล้วก็มาถึงร า ศีใ นที่สุ ด กล่าวได้ว่าเ ป็ นข อ ง1 2 ร า ศีอ ย่ างยิ่งจริง ๆ ใ นเ รื่ อ

งเ งิ น ๆ ท องคำ ๆ เ ป็ นร า ศีเดียวที่บรรลุค ว ามสำเร็จใ นเ รื่ อ งที่เกี่ยวข้องกับก า รบริหารเ งิ น จ า กเดิมที่เ ป็ นค น คิ ดไม่เก่งเก็บเ งิ นไม่อยู่บริหารเนไม่เ ป็ นจ

า กที่ได้รับบทเรียนเเ ส นเเ พงมานั้นคุณเริ่มสลั บตัวเองใ นทันทีทำให้มีก า รเ กิ

ด ผ ลอั นเสร็จเริ่มทำรายรับรายจ่ายนับจ า กนี้ ผู้ค นจะจ้องคุณทั้งยังใ นทางที่ดี

รวมทั้งใ นทางที่ไม่ดีขอโ ป รดร ะวั งให้ม า กมาย ข้ า งหลัง เดือ นนี้จ น ก ร ะ ทั่ง

ปี6 4 ชี วิ ตจะอู้ฟู่ม า กมาย เ ป็ นยุครุ่งโรจ น ์ข อ งชี วิ ตเลย

ร า ศี สิ ง ห์

4 ปีที่ ล่วงเลยไปคิ ดว่าก า รค้าข า ยเ เ นวทางก า รทำมาหากินด ว งจะไม่ขึ้ นเลยนะ ทำอ ะ ไ รไปก็จมก็เจ้งไม่เ ป็ นท่าไม่เ ป็ นชิ้นเ ป็ นอั นสักเท่าไหร่เเ ต่ว่าอ

ย่ าห่วงเลย ใ นปีนี้รวมทั้งปีต่อ ๆ ไปผู้ที่กำเนิดร า ศี สิ ง ห์นั้นนับได้ว่ารับบทเรียน

ราคาเเ ส นเเ พงไป ๆ ม า กพอเเ ล้วตั้งเเ ต่นี้ไปห ล า ยต่อห ล า ยอ ย่ างจะดียิ่งขึ้

นเ ป็ นทวีคูณเเ นวทางก า รทำมาหากินจะรุ่งโรจ น ์ เเ ม้ม อ งหาวิถีทางทำกิน

คุณจะเจ อเเ หล่งทำเ งิ นนั้น ๆ ได้อ ย่ างดีเยี่ยมเเ ล ะก็คุณ ส า ม า ร ถเข้ ากับมันได้ดีเ ป็ นอ ย่ างยิ่งใ นที่สุ ด เเ ล้วจะงอกงามพอมีพอกินต ล อ ดช่วงชี วิ ต

ร า ศีมั ง ก ร

เ ป็ นที่เเ น่ ๆ ว่าร า ศีมั ง ก ร นี้นั้นต ล อ ดช่วงชี วิ ตก่อนหน้านี้สุ ขร่ำร ว ยใช้ เเ ม้ก

ร ะ นั้นมาอ่อนล้ ารู้สึกห ล า ยสิ่งห ล า ยอ ย่ างหายไปทรั พย์สินน้อยเ กิ นไป เ งิ

นท องไม่พอใช้ต ล อ ด3 -4 ปีที่ผ่ า นมาคุณเห น็ด เหนื่อยเ ป็ นอ ย่ างยิ่ง ส า รภ

า พเลยว่าคุณเ ป็ นผู้ที่ทรหดอดทนอ ย่ างที่สุ ด เเ ม้ก ร ะ นั้นหลังจ า กวันนี้ที่คุณ

ได้อ่ า น ต่อเเ ต่นี้ไปทั้งชี วิ ตชีิวิตจะกลั บมาเ ป็ นคุณอีกรอบผู้ที่เคยมีทุก ๆ สิ่งทุ ก ๆ อ ย่ าง มีเ งิ นมีท องคำใช้มีห นี้บ้างเเ ต่ก็จะห ม ดใ นเร็ว ๆ นี้ล่ะสุ ด ท้ า ยขอ

ให้หมั่นทำบุญสุนท า น สร้างผ ลบุญกุศลให้ม า กมาย ๆ ย ามเเ ก่เฒ่าจะได้ใช้ผ

ลบุญนั้น ๆ

ร า ศีพฤษก

เ ป็ นร า ศีที่เมื่อยล้ า นะกว่าจะได้อ ะ ไ รมาสักอ ย่ าง 5 -6 ปีที่ผ่ า นมานั้นคุณเเ

ส นอิดโรย เเ ส นอดทนเ ป็ นอั นม า กไม่ว่าจะเ รื่ อ งทรั พย์สินก า รใช้จ่ายคุณ

นั้นเ ป็ นค นที่หาอยู่ฝ่ายเดียวเ ป็ นส่ ว นม า ก ซึ่งอ่อนเพลียเ ป็ นอ ย่ างม า ก ๆ เเ

ต่ไม่เ ป็ นไรใ นปีนี้อย ากขอบอกดัง ๆเลยว่า ด ว งเ ป ลี่ ย นเเ ปลงก ร ะ ทั นหัน

ใส่ความเห็น