บัตรคนจนเดือนธันวา ใช้ได้ 5 สิทธิ์ เงินเข้าวันไหน เช็ กเลย

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนธันวา ใช้ได้ 5 สิทธิ์ เงินเข้าวันไหน เช็ กเลย

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนธันวาคม 2563 ยังอยู่ในระยะเวลาของมาตรการเพิ่มกำลังซื้อให้แ ก่ผู้มีสิทธิ จึงทำให้ผู้ถือบัตรคนจน จะได้รับเงินเพิ่มคนละ 500 บาท ทำให้ผู้ที่เคยได้รับ 200 บาท จะได้เพิ่มเป็น 700 บาท และผู้ที่เคยได้รับ 300 บาท ก็จะได้รับเพิ่มเป็น 800 บาท

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนธันวาคม ใช้สิทธิได้ 5 สิทธิ ตลอดเดือน

– 1 ธันวาคม 2563

1. ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 700-800 บาท (ตามเกณฑ์รายได้) โดยต้องใช้กับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น และไ ม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้

2. ค่าเดินทางโดยรถสาธารณะ 500 บาท โดยการรูดบัตรหักค่าใช้จ่าย ได้ทั้งรถเมล์, รถไ ฟ, รถไ ฟฟ้า และ บขส. โดยสามารถใช้ได้โดยไ ม่จำกั ดจำนวนครั้ง และไ ม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้

3. ส่วนลดค่าซื้อก๊า ซหุงต้ม 45 บาท ต่อ 3 เดือน (3 เดือนใช้ได้ 1 ครั้ง) และต้องนำไปใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น

– 18 ธันวาคม 2563

4. เงินช่วยเหลือค่าไ ฟฟ้า 230 บาท (1 ครัวเรือนใช้ได้ 1 สิทธิ และต้องใช้ไ ฟฟ้าไ ม่ เกินเกณฑ์ที่กำหนด คือ 230 บาท) โดยสิ้นเดือน เมื่อบิลค่าไ ฟฟ้ามา ให้จ่ายเงินไปก่อน หลังระบบจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พบว่าใช้ไ ม่เกินเกณฑ์ จะโอนเงินกลับเข้าบัตรให้ 230 บาท ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 โดยสามารถกดเงินสดออกมาใช้ได้

สำหรับผู้ใช้สิทธินี้อยู่แล้ว สามารถใช้สิทธิได้ต่อเนื่อง ส่วนผู้ที่ยังไ ม่เคยใช้สิทธิและต้องการจะใช้สิทธิ ต้องแจ้งก่อน ที่สำนักงานไ ฟฟ้าในพื้นที่บ้าน

5. เงินช่วยเหลือค่าน้ำประปา 100 บาท (1 ครัวเรือนใช้ได้ 1 สิทธิ และต้องใช้น้ำไ ม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด คือ 100 บาท) เมื่อบิลค่าน้ำประปามา ต้องจ่ายเงินสดไปก่อน หลังระบบบันทึกข้อมูล จะโอนเงินกลับเข้าบัตรให้ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 โดยสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้

สำหรับผู้ใช้สิทธินี้อยู่แล้ว สามารถใช้สิทธิได้ต่อเนื่อง ส่วนผู้ที่ยังไ ม่เคยใช้สิทธิและต้องการจะใช้สิทธิ ต้องแจ้งก่อน ที่สำนักงานการประปาในพื้นที่บ้าน

เงินช่วยเหลือผู้พิก าร

ผู้พิการที่ถือบัตรคนจน ยังคงได้เพิ่มเบี้ ยผู้พิก ารเพิ่มอีก 200 บาทต่อเดือน ทำให้ในเดือนธันวาคม 2563 จะได้รับ 1,000 บาท ซึ่งสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ โดยกำหนดวันจ่ายเ บี้ยความพิก ารเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 22 ของเดือน

ลงทะเบียนรอบใหม่ เมื่อไหร่

ต้นปีหน้า กระทรวงการคลังจะเปิดลงทะเบียนบัตรคนรอบใหม่ โดยกำลังพิจารณาเงื่อนไขที่จะใช้ในการอ้างอิงรายได้ สวัสดิการที่เคยได้รับจะเหมือนเดิม ส่วนจะมีเพิ่มเติมหรือไ ม่นั้น อยู่ในขั้นพิจารณารายละเอี ยด มีมาตรการกระตุ้ นเศรษฐกิจ รอจะเข้า ศบศ. เร็ว ๆ นี้

ขอบคุณข้อมูลจาก กรุงเทพธุรกิจ, สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์

ใส่ความเห็น