ล ม เ ข้าส ม อ ง อาการ โ ค ม่ า เพราะจาม หมอมนูญ เ ตื อ น ใช้หน้ากากอนามัย

ล ม เ ข้าส ม อ ง อาการ โ ค ม่ … Read More

จำไว้น ะ ใครจะพูด อะไรก็ช่างเขา กร รม มั น อ ยู่ ที่ ผู้ พู ด ไม่ใช่อยู่ที่เรา

จำไว้น ะ ใครจะพูด อะไรก็ช่างเข … Read More

ป ร ะ หยั ด มาก เปิดแอร์ในบ้านยังไงให้ กิ น ไ ฟ น้อยๆ เ ปิ ด ทั้งวันก็ ไ ม่ เ ป ลื อ ง

ป ร ะ หยั ด มาก เปิดแอร์ในบ้าน … Read More