หลักคำสอนชีวิต  หลวงปู่ แหวน สุจิณโณ อ่ าน แล้ วชี วิ ต ดีขึ้น

หลักคำสอนชีวิต  หลวงปู่ แหวน สุจิณโณ อ่ าน แล้ วชี วิ ต ดีขึ้น

สิ่งใดที่มันล่วงมาแล้ว เลยมาแล้วเราไม่สามา รถไปตัดไปปลงมันได้อีกแล้วสิ่งที่เราทำไปนั้น

ถ้ามันดี มันก็ดีไปแล้วผ่ านไปแล้ว พ้นไปแล้วถ้ามันชั่ ว มันก็ชั่ วไปแล้ว ผ่ านไปแล้วเช่นกัน

1.คนที่มีสัจจะมักทำอะไรแล้วประสบความสำเร็จเพราะสัจจะเป็นบารมี อย่างหนึ่ง ส่งผลให้กำลังใจเข้มแข็งมากขึ้น

2.บุคคลที่ทนในสิ่งที่คนอื่นทนได้ย า ก ทำในสิ่งที่คนอื่นทำได้ย า ก บุคคลนั้น

จะเข้าถึงความสำเร็จของชีวิต ความอดทน ความขมขื่น จะเกิดขึ้นในเบื้องต้นของการทำความดี แต่จะได้รับความชื่นชมในบั้นปลาย

3.คนเราเกิดมานินทาก็ดี สรรเสริญก็ดี อย่ าไปรับหมักไว้ในใจ ปล่อยผ่ านไปเ สี ย

4.บรรดาสั ต ว์ทั้งหลายนั้น เมื่อไม่มีทุ ก ข์มาถึงตัว มักไม่เห็นคุณพระศาสนามัวเ ม าประม า ท

ปล่อยกายปล่อยใจ ให้ประพฤติทุจริตผิดศีลธรรมอยู่เป็นประจำนิสัย เห็นผิดเป็นถูก เห็นกงจักรเป็นด อ กบั ว ต่อเมื่อได้รับทุ ก ข์เข้า ที่พึ่งอื่นไม่มีนั่นแหละ จึงได้คิดถึงพระ คิดถึงศาสนา แต่ก็เป็นเวลาที่สายไปแล้ว

5.บารมีต้องสร้างเอา เหมือนอย า กให้มะม่วงของตน มีผลดก ก็ต้องหมั่น บำรุงรักษาเอา

ไม่ใช่แก่ไปชื่นชมต้นมะม่วงของคนอื่น ต้องไปปลูก ไปบำรุงต้นมะม่วงของตนเอง” การสร้างบารมีก็เช่นกัน ต้องสร้าง ต้องทำเอาเองบารมีต้องสร้างเอา เหมือนอย า กให้มะม่วงของตน มีผลดก ก็ต้องหมั่น บำรุงรักษาเอา

 

ใส่ความเห็น