เปิดเงื่ อนไข ล ดค่ าน้ำ-ค่ าไฟ 2 เดือน 

เปิดเงื่ อนไข ล ดค่ าน้ำ-ค่ าไฟ 2 เดือน 

ล ดร าค าค่าไฟ

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ผู้ที่ใช้ไฟไม่ถึง 50 หน่วยติดต่อ กัน 3 เดือน สามารถใช้ไฟฟรี ถ้าใช้เกิน 50

หน่วยต่อเดือน ก็ใช้สิทธิ์ต ามมาตรการในวงเงินไม่เกิน 230 บาท ต่อครัวเรือน/เดือน แต่ถ้าใช้เกิน 230 บาท ต้องรับผิดชอบค่าไฟ

ประชาชนทั่วไป

การลดค่าไฟ 2 เดือน ก.พ. – มี.ค. 2564 บ้านทั่วไปใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วย ให้ใช้ฟรี 90 หน่วย หากเกิน 150 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดต ามเงื่อนไข

ส่วนกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ให้ใช้ฟรี 50 หน่วยแรก

ล ดราค าค่าน้ำ

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ได้สิทธิ์ใช้ฟ รีในวงเงิน 100 บาท ต่อครัวเรือน/เดือน

ประชาชนทั่วไป

ลดค่าน้ำประปา 10% เฉพาะบ้านที่อ ยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วน

ราชการและรัฐวิสาหกิจ) ต ามใบแจ้งหนี้ ก.พ. – มี.ค. 2564 โดยครอบคลุมผู้ใช้น้ำประมาณ 6.7 ล้านราย

ใส่ความเห็น