ได้เงินได้เงินอัตโนมัติ ไ ม่ต้องลงทะเบียน

กลุ่มนี้ได้เงินได้เงินอัตโนมัติ ไ ม่ต้องลงทะเบียน

ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับโครงการ “เราชนะ” ซึ่งจะจ่ายเงินเยียวย าให้ประชาชน 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน เพื่อบรรเทาความเดือ ดร้อน

โดยล่าสุดรัฐบาลและกระทรวงการคลังกำลังพิจารณาอยู่ว่า พื้นที่ไหน กลุ่มไหน จะเข้าเกณฑ์การเยียวย าเราชนะครั้งนี้บ้าง ซึ่งหนึ่งในกลุ่มผู้มีสิทธิ์มากสุดคือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) เกือบ 14 ล้านคนทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ผู้ถือ บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไ ม่ต้องดำเนินการใดๆ เลย ก็สามารถรับเงินเยียวย าครั้งนี้แบบอัตโนมัติ

เรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจากนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัด กระทรวงการคลัง ว่า เบื้องต้นมี 2 กลุ่ม ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการเราชนะ แบบไ ม่ต้องลงทะเบียน เพราะมีฐานข้อมูลเดิมอยู่แล้ว คือ

1.ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน 14 ล้านคน และ

2.กลุ่มผู้เข้าร่วมมาตรการคนละครึ่งไม่เกิน 15 ล้านคน

แต่กลุ่มหลังต้องมาพิจารณาคุณสมบัติอีกทีว่า จะผ่านเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือในรอบนี้ด้วยหรือไ ม่

ทั้งนี้ หากผู้ถือบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับการเยียวย าจากโครงการเราชนะด้วย ก็จะทำให้ความช่วยเหลือในบัตรฯ เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 เพิ่มจาก 7 รายการ เป็น 8 รายการ

7 ความช่วยเหลือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เดิมเดือนมกราคม-มีนาคม 2564 บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะมีความช่วยเหลือยืนพื้นทั้งหมด 7 รายการต่อเดือน ดังนี้

ทุกวันที่ 1 ของเดือน จำนวน 4 รายการ

1.ค่าเดินทางด้วยรถโดยสา รสาธารณะ ซึ่งไ ม่สามารถกดเงินสดได้

ค่ารถโดยส ารรถประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (รถเมล์ ขสมก.) และรถไ ฟฟ้า 500 บาทต่อคนต่อเดือน ซึ่งได้รับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนในกรุงเทพฯ และ 6 จังหวัดปริมณฑล ได้แ ก่ นนทบุรี, ปทุมธานี, อยุธย า, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร และนครปฐม

ค่ารถโดยส าร บขส. (รถทัวร์ บขส.) 500 บาทต่อคนต่อเดือน ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับสิทธิ์ทุกคนและใช้ได้ไ ม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่ไ ม่เกินวงเงินที่กำหนด โดยนำ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และบัตรประชาชนไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายตั๋วโดยสา ร บขส.

ค่ารถไ ฟ 500 บาทต่อคนต่อเดือน ผู้ถือบัตรฯ จะได้รับสิทธิ์ทุกคนและใช้ได้ไ ม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่ไ ม่เกินวงเงินที่กำหนด โดยสามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประชาชน ไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายตั๋วโดยส ารรถไ ฟ

2.วงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัสดุการเกษตร ในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและร้านค้าอื่นๆ ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ซึ่งผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน จะได้รับวงเงินทุกคนและใช้ได้ไ ม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่ต้องไ ม่เกินวงเงินที่กำหนดและไ ม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

ผู้ถือบัตรฯ ที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อปี ได้รับวงเงิน 300 บาทต่อคนต่อเดือน

ผู้ถือบัตรฯ ที่มีรายได้ระหว่าง 30,000-100,000 บาทต่อปี ได้รับวงเงิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน

3.วงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัสดุการเกษตร “เพิ่มเติม” จำนวน 500 บาท

การเพิ่มเงินซื้อสินค้าฯ 500 บาทดังกล่าว เป็นไปตาม โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เฟสที่ 2″ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว โดยจะเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าให้แ ก่ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ทุกคน จำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2564 แต่ไ ม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

4.ส่วนลดค่าซื้อก๊า ซแอลพีจี (ก๊า ซหุงต้ม) 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน โดยผู้ถือบัตรฯ จะได้รับทุกคน และสามารถใช้สิทธิ์ได้ด้วยการนำบัตรฯ ไปซื้อก๊ าซกับร้านค้าที่ร่วมรายการกับกระทรวงพลังงาน ไ ม่จำกัดจำนวนครั้ง ภายในระยะเวลา 3 เดือน แต่ต้องไ ม่เกินวงเงินที่กำหนดและไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

 

ทุกวันวันที่ 18 ของเดือน จำนวน 2 รายการ

5.ค่าน้ำประปาฟรี 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ได้รับสิทธิ์ คือ ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไ ม่เกินเกณฑ์เดือนละ 100 บาทและลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว

เมื่อบิลค่าน้ำมา ผู้ได้สิทธิ์ต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและทำการโอนเงินสดให้กลับเข้าบัตรคนจนในวันที่ 18 และสามารถนำบัตรฯ มากดเงินสดใช้ได้เลย

6.ค่าไ ฟฟ้าฟรี ไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ครัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์คือ ผู้ใช้ไ ฟฟ้าไ ม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเดือนละ 230 บาท และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว

เมื่อบิลค่าไ ฟฟ้ามา ต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและทำการโอนเงินสดให้กลับเข้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 18 และสามารถนำบัตรมาใช้กดเงินสดได้เลย

ประมาณวันที่ 22 จำนวน 1 รายการ

7.เบี้ ยความพิกา รเพิ่มเติม 200 บาท ผู้ที่ได้รับเบี้ ยความพิก ารเพิ่มเติมจะต้องเข้า 2 เงื่อนไข คือ

1.เป็นผู้พิกา รที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

2.มีบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยวงเงินเบี้ ยความพิก ารเพิ่มเติม 200 บาท จะโอนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ของบัตรฯ ประมาณวันที่ 22 มกราคม 2564 และสามารถกดเป็นเงินสดได้

ใส่ความเห็น