ชัดแล้ว 4 กลุ่มอดเงินเยี ยวย า 7,000 บาท

ชัดแล้ว 4 กลุ่มอดเงินเยี ยวย า 7,000 บาท

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกร รมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 ได้เห็นชอบให้มีการดำเนินโครงการเราชนะ แจกเงินเยีย วย าผู้ได้รับผลกระทบโควิ ดระลอกใหม่ 3,500 บาท จำนวน 2 เดือน

โดยมีกลุ่มเป้ าหมายช่วยเหลือประมาณ 30 – 35 ล้านคน และจะใช้กรอบวงเงินเยีย วย าประมาณ 2.1 แสนล้านบาท แต่จำนวนเงินใช้ที่แท้จริงจะผันแปรกับจำนวนผู้ได้รับการช่วยเหลือ และจะมีการเสนอให้ ครม.เห็นชอบทางการในวันที่ 19 มกราคมนี้

สำหรับเงื่อนไขการช่วยเหลือ ยังยืนยันจะมีการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ ไ ม่ได้มีการเลือกช่วยเฉพาะ 28 จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดอย่างที่ลือ

โดย 4 กลุ่มที่ไ ม่ได้รับสิทธิเยียวย านี้ ได้แ ก่

1. กลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ

2. กลุ่มเด็ กอายุต่ำกว่า 18 ปี

3. กลุ่มผู้มีรายได้สูง

4. แร งงานที่ได้รับสิทธิจากการประกันสังคม

ส่วนวิธีการลงทะเบียน ในส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินอย่างอัตโนมัติ 3,500 บาท 2 เดือน โดยไ ม่ต้องลงทะเบียนเพิ่มเติม

ส่วนคนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง และไ ม่ได้อยู่ในกลุ่มที่ไ ม่ได้รับสิทธิ จะมีการให้ยืนยันขอรับการช่วยเหลือผ่านแอพพลิเคชันโดยไ ม่ต้องกรอกรายละเอี ยดเพิ่มเติม

ขณะที่กลุ่มคนอื่นที่ไ ม่อยู่ในฐานข้อมูลจะต้องมีการลงทะเบียนใหม่ที่เว็บไซต์ w w w . เ ร า ช น ะ . c o m

ใส่ความเห็น