เราชนะกลุ่มแรก รับเงิน 5 กุมภา เช็ คเลย

กางกระเป๋าเงินรอ ใครได้รับเงิน ‘เราชนะ’ กลุ่มแรก 5 ก.พ.นี้ เช็คเลย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการเราชนะ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แ ก่ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแ พร่ระบา ดระลอกใหม่

โดยจะสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือให้แก่ประชาชน จำนวนประมาณ 31.1 ล้านคน วงเงินไ ม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน สำหรับเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564 วงเงินโครงการรวม 210,200 ล้านบาท โดยจะลงทะเบียนผ่าน เราชนะ และต้องยืนยันผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

นางสาวกุลย า ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนโครงการเราชนะ ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ เราชนะ โดย ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 18.00 น. มีประชาชนลงทะเบียนแล้วมากกว่า 8.05 ล้านคน

โดยประชาชนที่ลงทะเบียนแล้วสามารถตรวจสอบสถานะการได้รับสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ เราชนะ ได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 และประชาชนที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า (Facial Recognition) เพื่อเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน และใช้วงเงินสิทธิ์ในโครงการเราชนะได้ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนแล้ว แต่ได้รับข้อความสั้น (SMS) แจ้งเตื อนสถานะ “ลงทะเบียนไ ม่สำเร็จ” อาจเกิดจากความผิ ดพ ลาดในการกรอกเลขประจำตัวประชาชน เลขรหัสหลังบัตรประชาชน (Laser ID) ชื่อ ชื่อกลาง (ถ้ามี) นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด โดยผู้ที่ลงทะเบียนไ ม่สำเร็จสามารถลงทะเบียนใหม่ผ่านทาง เราชนะ ได้ทันทีหลังจากได้รับ SMS แจ้งเตื อนจนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการและผู้ให้บริการที่สนใ จเข้าร่วมโครงการเราชนะสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 31 มีนาคม 2564 โดยสามารถศึกษารายละเอี ยดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ เราชนะ

ทั้งนี้ “กระทรวงการคลัง” ได้ตอบชัดทุกคำถามคาใ จ เกี่ยวกับ “โครงการเราชนะ” ดังนี้

คำถาม : เราชนะรับสิทธิได้ช่องทางไหนบ้าง?

คำตอบ : รับสิทธิได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

ผู้มีแอปฯ เป๋าตัง และยืนยันให้รัฐนำข้อมูลไปใช้ (ผู้ใช้สิทธิคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกัน)

ลงทะเบียนผ่าน เว้ปไซต์เราชนะ

**โดยทุกกลุ่มสามารถใช้วงเงินสิทธิได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564**

คำถาม : คุณสมบัติของผู้รับสิทธิเราชนะ?

คำตอบ : ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

เป็นคนไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

ไ ม่เป็นผู้ประกันตามมาตรา 33 (ยกเว้นเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน อยู่ก่อนแล้ว)

ไ ม่เป็นเจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการการเมือง และผู้รับบำนาจหรือเ บี้ยหวัดจากส่วนราชการ

ไ ม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท (ปีภาษี 2562)

ไ ม่เป็นผู้มีเงินฝากเกิน 500,000 บาท (ณ 31 ธ.ค. 63)

คำถาม : กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รับสิทธิอย่างไร?

ตอบ : ได้รับวงเงินสิทธิอัตโนมัติ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

เริ่มโอน 5 กุมภาพันธ์ 2564 ให้รายสัปดาห์ทุกวันศุกร์ถึง 26 มีนาคม 2564

กลุ่มที่ได้รับอยู่แล้ว 800 บาทต่อเดือน ได้รับเพิ่มอีกสัปดาห์ละ 675 บาท ต่อเนื่อง 8 สัปดาห์ รวมได้รับวงเงินสิทธิเพิ่ม 5,400 บาทต่อคน

กลุ่มที่ได้รับอยู่แล้ว 700 บาทต่อเดือน ได้รับเพิ่มอีกสัปดาห์ละ 700 บาท ต่อเนื่อง 8 สัปดาห์ รวมได้รับวงเงินสิทธิเพิ่ม 5,600 บาทต่อคน

คำถาม : กลุ่มผู้มีแอปฯ เป๋าตัง ได้รับสิทธิอย่างไร?

คำตอบ : รัฐมีข้อมูลแล้วจากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน-คนละครึ่ง ไ ม่ต้องลงทะเบียน แต่ไ ม่ได้รับสิทธิอัตโนมัติต้องผ่านการคัดกรองคุณสมบัติก่อน

เริ่มเช็กสิทธิผ่าน เราชนะด้ตั้งแต่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
รับวงเงินสิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง โอนให้รายสัปดาห์ ทุกวันพฤหัสบดี

เริ่มโอนครั้งแรก 18 กุมภาพันธ์ 2564

– รับโอนครั้งแรกจะได้ 2,000 บาท

**กรณีที่ได้รับโอนครั้งแรกสัปดาห์ถัดจาก 18 กุมภาพันธ์ 2564 จะได้ทบไปอีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เช่น ได้ครั้งแรก 25 กุมภาพันธ์ 2564 จะได้ 3,000 บาท ได้ครั้งแรก 4 มีนาคม 2564 จะได้ 4,000 บาท**

– ครั้งต่อ ๆ ไปครั้งละ 1,000 บาท จนครบวงเงินสิทธิคนละ 7,000 บาท

คำถาม : กลุ่มผู้ลงทะเบียนผ่านแล้วรับสิทธิอย่างไร?

คำตอบ: ไ ม่อยู่ในฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และแอปฯ เป๋าตัง ต้องลงทะเบียนผ่าน เราชนะ ตั้งแต่ 29 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2564 ไ ม่ได้รับสิทธิอัตโนมัติต้องผ่านการคัดกรองคุณสมบัติก่อน

เริ่มเช็กสิทธิผ่าน เราชนะ ได้ตั้งแต่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

เมื่อผ่านการคัดกรองแล้ว อ ย่าลืมติดตั้งแอปฯ เป๋าตัง เพื่อใช้ยืนยันตัวตนก่อน จึงจะได้รับวงเงินสิทธิ

รับวงเงินสิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง โอนให้รายสัปดาห์ทุกวันพฤหัสบดี

เริ่มโอนครั้งแรก 18 กุมภาพันธ์ 2564

รับโอนครั้งแรก จะได้ 2,000 บาท

**กรณีที่ได้รับโอนครั้งแรกสัปดาห์ถัดจาก 18 กุมภาพันธ์ 2564 จะได้ทบไปอีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เช่น ได้ครั้งแรก 25 กุมภาพันธ์ 2564 จะได้ 3,000 บาท ได้ครั้งแรก 4 มีนาคม 2564 จะได้ 4,000 บาท** ครั้งต่อ ๆ ไปครั้งละ 1,000 บาท จนครบวงเงินสิทธิคนละ 7,000 บาท

ขอบคุณข้อมูลจาก กระทรวงการคลัง

ใส่ความเห็น

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า