โรงพย าบาลราชวิถี เปิดจองคิวฉี ดวัคซีนโควิ ด 

โรงพย าบาลราชวิถี เปิดจองคิวฉี ดวัคซีนโควิ ด 

 

โรงพย าบาลราชวิถี เปิดให้ประชาชน 3 กลุ่มลงทะเบียนจองคิวฉี ดวัคซีนโควิ ด ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป โดยทั้ง 3 กลุ่มประกอบไปด้วย

-ผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี

-หญิงตั้งครรภ์ ที่มีอายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ (มีเอกสา รการตั้งครรภ์ที่ได้รับการรับรองจากแพทย์)

-ผู้ ป่ วยกลุ่มเสี่ ยง ที่มีหลักฐานแสดงถึงโ รคประจำตัว

สำหรับประชาชนทั้ง 3 กลุ่มสามารถลงทะเบียนจองคิวฉี ดวัคซีนผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่

1.เว็บไซต์โรงพย าบาลราชวิถี 

2.ลงทะเบียนผ่าน QR Code

อย่างไรก็ตาม หากเป็นผู้สูงอายุ 75 ปีขึ้นไป สามารถวอล์ก อิน (Walk-in) เข้ามารับบริการฉี ดวัคซีนได้ ระหว่างวันที่ 3-6 สิงหาคม 2564 โดยไ ม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า (มีจำนวนจำกัด)

สำหรับสถานที่ฉี ดวัคซีน สามารถติดต่อจุดเช็คคิวและตรวจสอบเอกสา ร ที่อาคารนันทนาการ (โรงยิม) เวลา 08.00-14.00 น. เพื่อยืนยันตัวตน ก่อนขึ้นฉี ดวัคซีน ณ ห้องกระจก ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพย าบาลราชวิถี

ใส่ความเห็น