แคมเปญพิเศษ ฉี ดวัคซีนได้ทุกวัน ให้สิทธิ์ลูกหลานด้วย

แคมเปญพิเศษ ฉี ดวัคซีนได้ทุกวัน ให้สิทธิ์ลูกหลานด้วย

3 สิงหาคม 2564 ที่ ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบ าดโร คโควิ ดจังหวัดเชียงใหม่ ดร. ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโร คติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงการฉี ดวัคซีนป้องกันโร คโควิ ด ของจังหวัดเชียงใหม่ ว่า

ขณะนี้มีผู้ได้รับการฉี ดวัคซีนแล้ว 252,449 คน คิดเป็นร้อยละ 21 ของประชากรเป้ าหมาย 1,200,000 คน คณะกร รมการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ออก 3 แคมเปญพิเศษ ได้แก่

แคมเปญที่ 1 สำหรับหญิงตั้งครรภ์ ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป สามารถเข้ารับการฉี ดวัคซีนได้ทุกหน่วยฉี ดในโรงพย าบาล ได้ทุกวัน ทั้งนี้ เพื่อรับการประเมินและตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ก่อนรับการฉี ดวัคซีน

 

แคมเปญที่ 2 เปิด Walk In แก่กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโร คเรื้ อรัง ได้แก่ โร คทางเดินหายใ จเรื้อรัง โร คหัวใ จและหลอดเ ลือด โร คไ ตวายเ รื้อรัง โร คมะเ ร็ง โ รคอ้วน โร คเบ าหว าน และโร คหลอดเลื อดสม อง ในช่วงบ่ายตั้งแต่วันที่ (3 ส.ค.) จนถึงวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 โดยสามารถเข้ารับการฉี ดวัคซีนได้ทุกหน่วยฉี ดในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ในช่วงเช้า จะเป็นการให้บริการฉี ดวัคซีนเฉพาะผู้ที่ได้รับ SMS นัดฉี ดวัคซีนจาก ก๋ำแปงเวียง เท่านั้น

แคมเปญที่ 3 ภายใต้ชื่อ “ความกตัญญู ฮักพ่อ ฮักแม่ พาไปฉี ดวัคซีน” โดยให้ลูกหลานพาพ่อแม่เข้ารับการฉี ดวัคซีนได้ที่หน่วยฉี ดทุกอำเภอ เฉพาะวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2564 โดยให้สิทธิเพิ่มแก่บุตรหลานผู้ที่พาพ่อแม่ไปฉี ดวัคซีน ครอบครัวละ 1 คน

ที่มา คมชัดลึ ก

ใส่ความเห็น