แ นะวิธีเอ าเงินคืน ใครโดนโ กงต้องดู 

แ นะวิธีเอ าเงินคืน ใครโดนโ กงต้องดู 

เป็นเรื่องที่ดังอย่างมากในรอบสัปดาห์นี้ สำหรับค ดีร้านโทรศัพท์โก งไม่ส่งของเ ด็ก ม.2 ที่ซื้อไอโฟนมือ 2 ไปเรียนออนไลน์ จนเด็ กเครียดและเส้นเลือ ดสม องแ ตกเ สียชีวิต

เมื่อตรวจสอบขยายผลพบว่า ยังมีเหยื่ ออีกเพียบ และร้านโทรศัพท์ดังกล่าวชื่อร้าน Phonebymint มีนางสาวพิยดา ทองคำพันธ์ วัย 19 ปี เป็นหัวโจกใหญ่ หลอกขายโทรศัพท์จนรวย

ล่าสุด วันที่ 25 กันย ายน 2564 เมื่อย้อนไปดูในราชกิจจานุเบกษา พบว่า เคยมีประกาศจากพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. เรื่อง ให้ผู้เสี ยห ายยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทำความผิ ดมูลฐานจากนางสาวพิยดา สามารถยื่นคำร้องได้ มีรายละเอียดดังนี้

ด้วยคณะกรร มการธุรกร รมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 7 กันย ายน 2564 ให้ยึดและอายัดทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิ ดไว้ชั่ วคราวคือ นางสาวพิยดา ทองคำพันธ์ และพวกรวม 10 รายการพร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกร รมการธุรกรรมมีมติ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 แห่งระเบียบคณะกร รมการธุรกรร มว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของผู้เ สียห ายในความผิ ดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปร าบปร ามการฟอกเงิน พ.ศ. 2559 จึงขอให้ผู้เสี ยหายที่ได้รับความเสี ยหายในทางทรัพย์สินจากการกระทำความผิ ดดังกล่าวข้างต้น และไม่อาจดำเนินการเพื่อขอทรัพย์สินคืนหรือชดใช้คืนความเ สียหายดังกล่าวได้ตามกฎหมายอื่น หรือดำเนินการตามกฎหมายอื่นแล้วแต่ไม่เป็นผล ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหายและจำนวนความเสียหายที่ได้รับ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงาน ปปง. ภายในกำหนดเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ การดำเนินการยื่นคำร้องดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 17 กันย ายน 2564

วิธียื่นคำร้อง เอ าเงินคืนจาก Phonebymint เอกส ารแนบท้ายการยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ์ มีขั้นตอนและวิธีการยื่นดังนี้

1. ผู้มีสิทธิยื่นคำร้อง ต้องเป็นผู้เสี ยหายจากการกระทำความผิ ดมูลฐาน โดยต้องมีหลักฐานมาแสดงด้วย เช่น สำเนาหลักฐานการแจ้งความ สำเนาคำสั่งหรือคำพิพากษา สำเนาบัตรประชาชน หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงว่าเป็นผู้เสี ยหาย

2. วิธีการยื่นคำร้อง มี 2 ช่องทาง

– ยื่นด้วยตนเองที่สำนักงาน ปปง.

– ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน จ่าหน้าซองมาที่ “สำนักงาน ปปง. เลขที่ 422 ถนนพญาแท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330” วงเล็บมุมซองด้านบนว่า “ส่งแบบคำร้องขอคุ้มครองสิทธิคดีรายนางสาวพิยดา ทองคำพันธ์ กับพวก”

3. ระยะเวลายื่นคำร้อง

ภายในเวลา 30 วันนับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (17 ตุลาคม 2564) ยกเว้นกรณี ดังต่อไปนี้

– อยู่ต่างประเทศ

– เจ็ บป่ว ยจนไม่สามารถดำเนินการได้ และมีใบรับรองแพทย์มาแสดง

– เสี ยชีวิต หรืออยู่ระหว่างการจัดตั้งผู้จัดการมรดก

– เห ตุอันควรในกรณีอื่น ๆ (ถ้ามี)

กลุ่มคนที่ยกเว้น ต้องยื่นคำร้องภายในเวลากำหนดอันสมควร นับตั้งแต่วันที่เหตุดังกล่าวไม่อาจยื่นคำร้องนั้นได้สิ้นสุดลง

4. สามารถยื่นคุ้มครองสิทธิด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน (โดยมีหนังสือมอบอำนาจ) และเอกสา รทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง

5. ในกรณีที่เอก ส ารไม่ครบถ้วน หากพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ส่งเอกส ารหลักฐานเพิ่มเติมท่นาจะต้องดำเนินการส่งมาภายในระยะเวลาที่กำหนด (ทั้งนี้ ระยะเวลาการนำส่งเอกส ารเพิ่มเติมดังกล่วา ต้องอยู่ภายในกรอบ 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ใส่ความเห็น