ใช้ต้นไม้เหล่านี้ เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ได้

ใช้ต้นไม้เหล่านี้ เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ได้

ข่าวดีสำหรั บเกษตรกร และผู้ที่ต้องกา ร กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อไปทำธุรกิจต่อย อด เพราะรัฐบาลไฟเขียว เปิดทางให้นำไม้ยืนต้นที่มีมู ลค่ าทางเศร ษฐกิ จทั้งหมด 58 ชนิด นำมาเป็นหลักประกันเพื่อกู้ยืมเงินได้

เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 63 นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกรัฐบาล ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก โดยระบุว่า

“รัฐบาลเปิดทางให้นำไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจเพื่อกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินได้ โดยกำหนดว่าจะต้องเป็นต้นไม้ตามบัญชีท้ายกฎหมายว่าด้วยสวนป่า จำนวน 58 ชนิด

ที่สามารถนำมาเป็นทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ เพื่อที่จะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้รับความสะดวกและมีโอกาสในการประกอบธุรกิจมากยิ่งขึ้น “

ซึ่งถือได้ว่า เป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิ จอีกช่องทางหนึ่ง และยังเป็นการส่ งเสริมให้ประชาช นปลูกป่า ทำให้เกิ ดพื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้น อีกทั้ง ทำให้ประชาชนใช้วิธีนี้ เป็นการออมเงินได้อีกทางหนึ่ง และสามารถเก็บเป็นมรดกให้แก่ลูกหลานได้ต่อไปในภายภาคหน้า

สำหรับไม้ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ จำนวน 58 ชนิด ยกตัวอย่างเช่น ไม้สัก, พะยูง, ชิงชัน, ประดู่, มะค่า, เต็ง, รัง, มะขามป้อม, ไผ่ทุกชนิด, ไม้สกุลมะม่วง, ไม้สกุลทุเรียน, ไม้สกุลย าง, ตะเคียน, สะเดา, นางพญาเสือโคร่ง, ปีบ, กัลปพฤกษ์, ราชพฤกษ์ เป็นต้น

ทั้งนี้ต้นไม้แต่ละชนิดจะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจเท่าใด ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถาบันการเงิน แต่ก็ถือเป็นข่าวดีที่เกษตรกรจะมีโอกาสเข้ าถึงเงิน กู้ได้ หากมีต้นไม้ 58 ชนิดนี้ จะได้มีทรัพย์เป็นหลัก ประกันทางธุรกิจ และเพิ่มคว าม สะ ดวกและเพิ่ มโอกาสในการประกอบธุรกิจได้มากขึ้นด้วย

แหล่งข้อมูล DrNarumonP

ใส่ความเห็น