ออมสินยังเปิดกู้สูงสุด 5 หมื่นบาท ดอกเบี้ ยถูกสุดๆ

ออมสินยังเปิดกู้สูงสุด 5 หมื่นบาท ดอกเบี้ ยถูกสุดๆ

สินเชื่ อออมสิน ยังจัดให้แบบจุกๆ ปล่อยกู้ผู้ที่มีอาชีพอิสระ ดอกเบี้ ยถูกแค่ 0.10% ต่อเดือน ไ ม่ต้องมีหลักประกัน

ส่วนผู้มีรายได้ประจำวงเงินสูงสุดถึง 5 หมื่นบาท เช็ครายละเอีย ดที่นี่เลย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากการปล่อยสินเชื่ อเสริมพลังฐานรากแล้ว ธนาคารออมสิน ยังคงเปิดให้ประชาชน ที่ประกอบอาชีพอิสระ ขอ สินเชื่ อออมสิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายวงเงินสูงสุด 10,000 บาท สำหรับผู้ที่ได้ผลกระทบจากสถานการณ์ “โควิ ด” สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ต้องการขอสินเชื่ อสามารถเช็ครายละเอีย ดได้ ดังนี้

คุณสมบัติ

สัญชาติไทย และอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ทั้งนี้ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลากู้แล้วอายุต้องไ ม่เกิน 70 ปี

ผู้ประกอบอาชีพอิสระนอกภาคการเกษตร (เช่น พ่อค้าแม่ค้า ลูกจ้าง/รับจ้างทั่วไป ขับแท็กซี่ มัคคุเทศก์ เป็นต้น)

มีรายได้ไ ม่เกินเดือนละ 30,000 บาท

มีที่อยู่อาศัยแน่นอนที่ติดต่อได้

ผู้ได้รับผลกระทบ C O V I D – 1 9

เงื่อนไขสินเชื่ อ

วงเงิน 10,000 บาท

อัตราดอกเบี้ ยคงที่ (Flat Rate) 0.10% ต่อเดือน
ไ ม่ต้องมีหลักประกัน

ระยะเวลาให้กู้ไ ม่เกิน 2 ปี ปลอดการผ่อนชำระห นี้ใน 6 งวดแรก เริ่มชำระคืนเงินต้นและดอกเ บี้ยในงวดที่ 7 โดยหักเงินชำระจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้

ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้และจัดทำสัญญา สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการจำนวน 20,000 ล้านบาท

เอกสา รใช้ในการขอสินเ ชื่อ

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

สำเนาทะเบียนบ้าน

เอกส าร/หลักฐานแสดงการได้รับผลกระทบจาก C O V I D (ถ้ามี) เช่น หนังสือแจ้งปิดสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพ เอกสา รสั่งการจากหน่วยงานราชการ เป็นต้น เอกสา รแสดงการชำระห นี้เป็นปกติ กรณีลูกค้ามีประวัติห นี้ค้างชำระ

วิธีลงทะเบียนขอสินเชื่ อสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ

สามารถทำได้ผ่านหน้าเว็บไซต์ ธนาคารออมสิน อ่านข้อความตกลงยินยอม ในการสมัครเข้า “โครงการสินเชื่ อสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบ กรอกข้อมูลส่วนตัวตามความเป็นจริง

วิธีการรับเงินกู้

เมื่อได้รับข้อความ SMS แจ้งผลการพิจารณาเงินกู้ จะจ่ายโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่แจ้งไว้ภายใน 3 วัน

อย่างไรก็ตาม นอกจากนี้ ธนาคารออมสินยังเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อขอสินเชื่ อ สำหรับผู้มีรายได้ประจำ วงเงินสูงสุด 50,000 บาท โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. คุณสมบัติ

สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไ ม่เกิน 65 ปี

ผู้มีรายได้ประจำ แต่มีรายได้ลดลงหรือขาดรายได้เนื่องจาก ได้รับผลกระทบ เช่น พนักงานบริษัทในอุตสาหก รรมท่องเที่ยวหรือธุรกิจบริการ และอุตสาหกร รมที่เกี่ยวเนื่อง เป็นต้น

เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้

เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

มีการตรวจสอบรายได้จากกรมสรรพากร (ถ้ามี)

2. เงื่อนไขสินเ ชื่อ

ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ไ ม่เกินรายละ 50,000 บาท

อัตราดอกเบี้ ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน
ต้องมีหลักประกัน (บุคคลค้ำประกัน 1-2 คน หรือหลักประกัน ประเภทอื่นที่ธนาคารกำหนด)

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ ย ไ ม่เกิน 3 ปี

ผ่อนชำระ 36 งวด ชำระเงินต้นและดอกเบี้ ยเป็นรายเดือน โดยหักเงินชำระจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้

ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้และจัดทำสัญญา สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการจำนวน 20,000 ล้านบาท

3. วิธีการขอสินเ ชื่อ

ลงทะเบียนผ่าน Web Site ธนาคาร กรอกข้อมูลส่วนตัวที่ธนาคารกำหนด

ธนาคารจะแจ้งให้มาติดต่อที่สาขา

ยื่นเอกส ารการขอกู้ที่สาขา

ธนาคารพิจาณาเอกส ารประมาณ 4-15 วันทำการ ขึ้นอยู่กับหลักประกันและเอกสา รคำขอกู้ครบถ้วน

4. เอกสา รใช้ในการขอกู้ ของผู้กู้ / ผู้ค้ำประกัน

1. เอกสา รส่วนบุคคล

1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) ของผู้กู้และคู่สมรส / ผู้ค้ำประกัน

1.2 เอกส ารแสดงสถานภาพ เช่น สำเนาใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)

1.3 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคาร ออมสิน / บัญชีเงินฝากพื้นฐาน ของผู้กู้

2. เอกสารทางการเงิน

2.1 สลิปเงินเดือน / หลักฐานการรับเงินเดือน เดือนล่าสุด ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน กรณีผู้ค้ำประกันไ ม่ใช่ผู้มีรายได้ประจำ (ประกอบอาชีพอิสระ) สามารถใช้บัญชีรับ-จ่ายย้อนหลัง 3 เดือนโดยอนุโลม

2.2 เอกสา รแสดงการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 3 เดือนของผู้กู้ และเดือนล่าสุดของผู้ค้ำประกัน

ใส่ความเห็น