วิ ธีขอขมาเทวดาประจำตัว ทำถูกวิ ธี ชีวิ ตดี ทำอะไรก็เจริญ

วิ ธีขอขมาเทวดาประจำตัว ทำถูกวิ ธี ชีวิ ตดี ทำอะไรก็เจริญ

การสวดบูชาเทวดาเป็นการปฏิบัติอ ย่ างหนึ่งเพื่อถวายบูชาบารมีแด่ท่าน และเพื่อ เป็นการเสริมสิริมงคล พลังชีวิตให้กับตัวเอง นอ กจากนี้การสวดมนต์ระลึก

ถึงบุญคุณ และถวายบุญต่อเทวดาประจำตัวที่ช่วยเหลือเรายังทำให้ท่าน มีกำลังมากมาย

ที่ช่วยเหลือเรา ให้ลาภเรา ค้ำจุนเรา ให้อยู่รอ ดปลอ ดภั ย มีแต่ความสุขควา เจริญในชีวิต หมั่นบูชาเทวดาประจำวันเกิด ครูบาอาจารย์ท่านหนึ่ง ท่านได้เ ตต าบอ กไว้ว่า ในแต่คนละคนจะมีเทวดาคอยคุ้มครองอยู่ คือ เทวดา

เหล่านี้จะคอยช่วยปกปักษ์รั ก ษ าและดูแลด ว งชะต าของเราให้อยู่อ ย่ างเป็นปกติสุข บางคนนั้น เวลาที่อยู่ในช่วงที่วิบากก ร ร มไม่ดีนั้นส่งผล ก็จะรู้สึกว่าตนเองนั้นพ กับความเดือ ดร้อน หรือต้องเจอ กับเคราะห์ก ร ร มใดๆ

ที่หนักและรุนแรงน้อยบ้างหนักบ้าง แตกต่างกันต ามที่การกระทำที่ทำมา แต่มี

หล า ยครั้งที่ ดูเหมือนจะไม่รอ ดแน่ แต่ทำไมถึงรอ ด และผ่านเคราะห์ก ร ร มนั้น มาได้อ ย่ างหวุดหวิด หล า ยท่านเคยสงสัยในเรื่องนี้หรือไม่บางคนก็อาจจะรู้หรือนึกเอาว่า

ต้องเป็นเพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือเทวดาประจำตัวคอยช่วยเหลือ หรือแม้แต่เวลาที่จะมีความสุขใดๆ ก็มักจะคิดว่า เป็นเพราะเทวดาประจำตัวของท่านนั้นบันดาลมาให้

เนื่องด้วยความเชื่อ ทางศาสนา ไม่ว่าใครๆ ทุกคนก็จะมีเทวดาประจำตัว ฉะนั้นเมื่อบางครั้ง ที่เราได้เคยกระทำผิ ด เราก็ควรทำการ ขอขมาเทวดาประจำตัวของ

เราด้วย แล้วในวันนี้ เราก็จะมาบอ กวิ ธีการบูชา ที่ถูกต้อง มันว่าจะสามารถส่งผลให้ชีวิตคุ ณนั้น พบแต่ความเจริญรุ่งเรืองได้เสมอ

สามารถทำได้หลังจากตักบาตร ถวายสังฆทาน เป็นต้น เตรียมน้ำสะอาดไว้หนึ่งขวด และนำมาจรดบริเวณ คิ้วจากนั้น ก็กล่าวคำอธิษฐาน ต่อไปตั้งจิ ต ใ จและพูดคำต่อไปนี้ว่า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ ไปเรื่อยๆ

นะ โม พุท ธา ยะ ลูกขอเชิญ พระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์ เสด็จมาเป็นประธาน อิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิต า โหนตุ สัพเพ เทวา ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จ แก่เทวดาทั้งหล า ยที่รั ก ษ าตัวข้าพเจ้า ขอให้เทวดาทั้งหล า ย จงมีความสุข

แล้วต่อไป ให้เริ่มเทน้ำลงบนพื้นดิน พูดต่อไปว่า ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไป กับ พระ

แม่ธรณี แม่คงคา โปรดมาเป็น ทิพย์พ ย าน ขออานิสงค์ผลบุญกุศล ที่ข้าพเจ้า ชื่อ สกุล ได้กระทำในวันนี้ทั้งหมดทั้งปวงนี้ ข้าพเจ้าจะขออุทิศให้ กับเทวดา ทั้งหล า ย ทั้งปวง

ของข้าพเจ้า ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจาก ความทุ ก ข์ ไม่ว่าท่านจะมาจาก ชาติใดภพใด ก็ต ามแต่ ทั้งระลึกได้ก็ดี ระลึกไม่ได้ก็ดี ไม่ว่าท่านจะอยู่ ในภพภูมิใด ก็จงขอ

ให้ท่านจงมารับกุศล ที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ ในครั้งนี้ด้วยเถิด โดยมาให้ถึงจุดหมาย ให้กุศลถึงทั่ว

ใส่ความเห็น