วิธีโบราณ แค่โร ยเกลือร อบบ้าน ช่วยไล่สิ่งอั ปม งค ล

วิธีโบราณ แค่โร ยเกลือร อบบ้าน ช่วยไล่สิ่งอั ปม งค ล

ต ามความเชื่อของคนโบราณว่ากันว่าในตอนกลางคืนหากได้ยินเ สี ยงอะไรดังขึ้น มาแบบไม่รู้ที่มาที่ไป ให้ ร ะ วั งอ ย่ าเอ่ยปากทัก เพราะในช่วงกลาง คืน มัก

เป็นเวลาที่มีพลังบางอ ย่ าง ผ่ า นไปมา ซึ่งทางไ ส ย ศ า ส ต ร์จะเรียกกันว่า การปล่อยของ โดยจะมีการปล่อยข อ งกั น ทุกวันอังคารหรือวันเสาร์ เพราะกลุ่มคน

ที่มีวิ ช าอา คมจะต้องปล่อยข อ งออ กเพราะวิ ช ามั น ร้อ น ไม่อ ย่ า งนั้นอาจจะเข้าตัวได้ เป็นที่มาของ บางครั้งเราอาจ เ จ็ บเ นื้ อ เ จ็ บตัว หรือ ป่ ว ยได้ เพราะสิ่งที่เรียกว่า ลมเพ ลมพัด นี่เอง

วิ ธีแก้เ ค ล็ ดเมื่อโดนลมเพลมพัด

ให้เราใช้เกลือที่เราใช้ทำอาหารมาขจัดภั ยเหล่านี้ ขั้นตอนคือให้ใช้เกลือ 1 กำ

มือ ละล า ยกับน้ำร้อนแล้วนำมาผสมกับน้ำ แล้วนำมาอาบน้ำ จะใช้อาบน้ำถูสบู่ต ามปกติก็ได้ หลังจากทำความสะอาดร่างกายอาบน้ำสระผมเสร็จแล้ว ให้ใช้

น้ำมนต์ที่ได้มาจากวัด เทราดตัวอีกครั้ง ก็จะดี อีกวิ ธีที่สามารถใช้เกลือแก้เ ค ล็ ดได้เช่นกัน

หากเราเพิ่งซื้ อและย้ า ยเข้ามาอยู่ในบ้าน มือสองที่เคยมีคนอยู่อาศัยมาก่อน

แล้ว ให้เราใช้เกลือมาล้างและกำจัดพลังงานเก่าๆที่ยังค้างอยู่ในบ้าน โดยใช้เกลือเม็ดปริมาณมากหน่อย ผสมกับเศษเงินเท่าไหร่ก็ได้

เมื่อนำมาผสมกับเกลือแล้ว ให้ใช้หว่านโปรยให้ทั่วบ้าน ทิ้งไว้หนึ่งคืน จากนั้นใน

ตอนเช้าให้เก็บกวาดให้เกลี้ยง เอาเศษเงินและเกลือที่เก็บมาห่อ ด้วยผ้ า ขาวแล้วนำไปวางใต้โคนต้นไม้ใหญ่หรือนำไปไว้ที่วัดก็ได้

การใช้เกลือ ดูดซับพลังงานไม่ดีในบ้าน

ให้เราหาภาชนะที่เป็นโลหะมา แล้วใช้เกลือเม็ดมาใส่ไว้ให้เต็ม นำไปวางไว้ต ามมุมห้อง ทิ้งเอาไว้เพื่อให้เกลือช่วยกำจัดสิ่งร้ า ยๆและ โร ค ภั ยไ ข้เ จ็ บ ไม่ให้

มารบกวนคนในบ้านได้ และให้คอยเปลี่ยนทุกๆ 3-4 เดือน

ต ามความเชื่อโบราณ เกลือเป็นสิ่งที่ช่วยขับไล่สิ่งชั่ ว ยได้ การนำเกลือมาใช้อาบน้ำทำความสะอาดร่างกายและนำมาดูดซับพลังงาน ร้ า ยๆใน บริเวณที่อยู่

อาศัยจึงสามารถช่วยปรับพลังงานในบริเวณรอบๆได้ ให้ลองทำวิ ธีนี้ปีละสองสามครั้ง แล้วจะรู้สึกได้ว่าบ้านของเรามีบรร ย า กาศที่ดีขึ้นรวมทั้งคนในบ้านก็จะไม่ค่อยเ จ็ บ ป่ ว ยบ่อยด้วย

ที่มา krustory

ใส่ความเห็น