แ จกฟ รี ย าน้ำเชื่อมฟาวิพิราเวียร์ เริ่ม 6 สิงหา

แ จกฟ รี ย าน้ำเชื่อมฟาวิพิราเวียร์ เริ่ม 6 สิงหา

วานนี้ (3 ส.ค.) นพ.นิธิ มหานนท์ ผู้อำนวยการโรงพย าบาลจุฬาภรณ์ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า ราชวิทย าลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทย าลัย และบริษัท เมดิกา อินโนวา จำกัด พัฒนาและคิดค้นสูตรตำรับย าน้ำเชื่อมฟาวิพิราเวียร์ สำหรับผลิตในโรงพย าบาลจุฬาภรณ์ (Hospital preparation) ต้า นเชื้ อไวรั สสำหรับเ ด็กและผู้ป่ วยที่มีความลำบา กในการกลืนย าเม็ด ตำรับแรกในประเทศไทย

ราชวิทย าลัยจุฬาภรณ์ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ตำรับย าน้ำเชื่อมฟาวิพิราเวียร์ ต้า น เชื้ อไวรั ส ตำรับแรกในประเทศไทย โดยงานเภสัชกร รมฯ โรงพย าบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทย าลัย และบริษัท เมดิกา อินโนวา จำกัด พัฒนาและคิดค้นสูตรตำรับย าน้ำเชื่อมปราศจากน้ำตาลฟาวิพิราเวียร์สำหรับผลิตในโรงพย าบาลจุฬาภรณ์ (Hospital preparation)

เพื่อนำมาใช้รักษาผู้ป่ว ยติดเชื้ อไว รัส โดยปกติตัวย านี้มีไว้ใช้สำหรับรักษาไข้หวัดใหญ่ แต่มีรายงานเบื้องต้นว่าสามารถช่วยลดอาการป่ว ยรุนแร งของผู้ติดเชื้ อโควิ ด ที่ได้ย าเร็วในระยะเริ่มต้นของอาการ

ย าชนิดน้ำเชื่อมนี้ทำไว้สำหรับกลุ่มผู้ป่ว ยเด็ ก ผู้ป่ว ยสูงอายุ รวมถึงผู้ป่ว ยที่มีความลำบา กในการกลืนย าเม็ด โดยมุ่งหวังเพื่อช่วยเหลือประเทศไทยให้สามารถผลิตย าให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการในสถานการณ์การแ พร่ระบา ดของโควิ  ด ที่ปัจจุบันยังไม่สามารถควบคุมได้และพบการติดเชื้ อในเด็ กเพิ่มมากขึ้น

สำหรับตำรับย าน้ำเชื่อมฟาวิพิราเวียร์ ต้ านเชื้ อไวรั ส โรงพย าบาลจุฬาภรณ์ เป็นย าน้ำเชื่อมปราศจากน้ำตาล ลักษณะเป็นย าน้ำใส สีส้ม รสราสเบอรี่ มี 2 ขนาด คือ ขนาด 800 มิลลิกรัมใน 60 มิลลิลิตร และ ขนาด 1,800 มิลลิกรัมใน 135 มิลลิลิตร รับประทานย าขณะท้องว่าง วันละ 2 ครั้ง ห่างกันทุก 12 ชั่ วโมง

ขนาดและวิธีการใช้ย าในเด็ก

วันแรก รับประทานขนาด 60 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน แบ่งให้ วันละ 2 ครั้ง

วันต่อมา ขนาด 20 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน แบ่งให้ วันละ 2 ครั้ง

ขนาดและวิธีการใช้ย าในผู้ใหญ่

วันแรกรับประทาน ขนาด 1,800 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง
วันต่อมาขนาด 800 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง

กรณีน้ำหนักตัวมากกว่า 90 กิโลกรัม หรือ BMI มากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

วันแรกรับประทาน ขนาด 2,400 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง
วันต่อมา ขนาด 1,000 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง

ในกรณีที่แพทย์มีความประสงค์จะใช้ย านี้ในผู้ป่ว ยติดเชื้ อกลุ่มผู้ป่ วยเด็กและผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ที่มีผลตรวจ RT- PCR ยืนยันการติดเชื้ อโควิ ด หรือตามแพทย์เห็นสมควรจากประวัติสัมผัสและผลตรวจ Antigen rapid test เป็นบวก

สามารถติดต่อเพื่อขอรับย าน้ำเชื่อมฟาวิพิราเวียร์ โรงพย าบาลจุฬาภรณ์ โดยนำผลยืนยันการติดเ ชื้อโควิ ด เข้ามาพบแพทย์และรับย าได้ที่ favipiravir.cra.ac.th หรือโทร 0 6 4 5 8 6 2 4 7 0 ทั้งนี้ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 6 สิงหาคม เป็นต้นไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างเดือนสิงหาคมและกันย ายน

โดยในระยะแรกโรงพย าบาลจุฬาภรณ์สามารถผลิตได้จำกัดเพียงไม่เกิน 100 รายต่อสัปดาห์ และย านี้ต้องใช้ตามแพทย์สั่งเท่านั้น

แนวทางขอรับย าน้ำเชื่อมฟาวิพิราเวียร์ ตำรับโรงพย าบาลจุฬาภรณ์

ในกรณีที่แพทย์ประสงค์ใช้ในผู้ติดเชื้ อโควิ ด สำหรับกลุ่มผู้ป่ว ยเ ด็ก ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป หรือผู้ที่ให้อาหารทางสายที่มีผลการตรวจ RT- PCR ยืนยันการติดเชื้ อโควิ ด ที่อยู่ในระบบการดูแลของโรงพย าบาล หรือเข้าสู่ระบบการดูแลที่บ้าน Home Isolation ที่มีแพทย์ติดตามหรือในผู้ที่แพทย์เห็นสมควรจากประวัติสัมผัสและผลตรวจ Rapid Antigen Test เป็นบวก

โดยระหว่างเดือนสิงหาคมและกันย ายน โรงพย าบาลจุฬาภรณ์สามารถผลิตย าน้ำเชื่อมฟาวิพิราเวียร์ ได้จำนวนจำกัดสำหรับผู้ป่ว ยไม่เกิน 100 รายต่อสัปดาห์ และย านี้ต้องใช้ตามแพทย์สั่งเท่านั้น

ซึ่งโรงพย าบาลหรือแพทย์ สามารถส่งข้อมูลของผู้ป่ วยเพื่อขอรับย าได้ทางเว็บไซต์ favipiravir.cra.ac.th หรือโทร 06 4586 2470 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ด้วยการสนับสนุนจากมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อให้ผู้ป่ว ยเข้าถึงย าได้มากขึ้นตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นของอาการอย่างรวดเร็ว และสามารถช่วยลดอาการป่ว ยรุนแร งของโร ค

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันศุกรที่ 6 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

ขอขอบคุณข้อมูล :เฟซบุ๊ก Nithi Mahanonda

ใส่ความเห็น