เช็ กลิ สต์ คลายล็อกเฟส 2 เปิดได้ ไ ม่ได้ สรุปมาให้แล้ว

เช็ กลิ สต์ คลายล็อกเฟส 2 สถานประกอบการ-กิจกร รม ไหนเปิดได้ ไ ม่ได้

ล่าสุด ศูนย์บริหารสถานการณ์การแ พร่ระบา ดของโ รคติดเชื้ อโ ค วิ ด หรือ ศบค. ทำเนียบรัฐบาล ได้แถลงประเภ ทของกิจการ กิจกร รม ที่จะได้รับการผ่อนคลายในระยะ 2 ตามที่แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ตามกิจกร รมที่มีความเสี่ ยงต่อการแพ ร่ระบ าด คือ

สีขาว เสี่ย งต่ำ กระท บเศรษฐกิจ สังคม สูง

สีเขียว เสี่ย งปานกลาง กระท บเศรษฐกิจ สังคม สูง

สีเหลือง เสี่ ยงปานกลาง กระท บเศรษฐกิจ สังคม ปานกลาง

สีแดง เสี่ ยงปานกลาง ถึงสูง กระท บเศรษฐกิจ สังคม ปานกลาง

โดยกิจกร รม/กิจการในกลุ่มที่ 2 ที่เปิดเพิ่มมีรายละเอีย ดดังนี้

ด้านที่ 1 กิจกร รมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต

ร้านอาหาร หรือเครื่องดื่ม ในอาคารสำนักงาน โรงอาหาร หรือศูนย์อาหาร ภา ยใ นหน่วยงาน

-ให้ ให้เปิดได้โดยอาจให้นำกลับไปบริโภคที่อื่น

-หากเปิดให้ใช้บริการในสถานที่นั้นก็สามารถทำได้โดยต้องจัดระเบียบการเข้าใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการป้อ งกันโร คและคำแ นะนำของทางราชการ

-ห้ ามการบริโภคสุ ร าหรือเครื่องดื่มที่มีแ อล กอ ฮอ ล์ในร้าน

ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอล ฯลฯ ปิดบริการเวลา 20:00 น.

-สินค้าอุปโภค ร้านขายปลีก ธุรกิจคอมพิวเตอร์ หนังสือ เครื่องใช้ไ ฟฟ้า เครื่องนอน วัสดุก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ วัสดุสำนักงาน เครื่องครัวอุปกรณ์จำเป็นภายในครัวเรือน ดอกไม้ ต้นไม้ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องสำอาง อุปกรณ์กีฬา

-สินค้าโภคภัณฑ์ ทอง เครื่องประดับ จิวเวลรี่ บริการ อินเทอร์เน็ต ซักอบรีด ซ่อ มแซ มเครื่องใช้อุปกรณ์ ถ่ายเอกสาร ซ่อม-เปลี่ยน ประดับยนต์ ล้างรถยนต์

-ธุรกิจบัตรเค รดิ ต สินเชื่ อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ

-บริษัทประกันภั ย ประกันชีวิต

-คลีนิคเวชกร รม สถานทันตก รรม

-ห้องรับรอง

-ร้านเสริมสวย แต่งผม หรือตั ดผม สำหรับบุรุษหรือสตรี (เปิดเฉพาะสระ ตั ด ซอยผม แต่งผม) ร้านทำเล็บ

-ร้านอาหาร ภัตตาคาร Food Court ศูนย์อาหาร

ส่วนที่สั่งปิดต่อไป ได้แ ก่

โรงภาพยนตร์ โบลิ่ง สเก็ต คาราโอเกะ , สวนสนุก สวนน้ำ สวนสัตว์ ,พื้นที่จัดกิจกร รม ส่งเสริมการขาย แข่งขันกีฬา , ตู้เกม เครื่องเล่นหยอดเหรียญ ,สถานที่ออกกำลังกาย ฟิตเนส ,ศูนย์ประชุม ห้องประชุม ฮอลล์ , สถานที่จัดนิทรรศการ , โรงเรียน สถาบันกวดวิชา , สนามพระเครื่อง พระบูชา , ร้านนวดแผนไทย สปา

ร้านค้าปลีก ค้าส่งขนาดใหญ่

เช่น ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่ ตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ เช่น ตลาดสี่มุม เมืองตลาดไท ตลาดผลไม้ ให้เปิดได้

โดยต้องควบคุมทางเข้าออก จัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้ให้ และผู้ใช้บริการ การเว้นระยะห่างในการเลือกสินค้าและการชำระราคา รวมถึง ระยะห่างของแผงค้าให้ได้ตามมาตรการที่กำหนด การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม เปิดบริการตามมาตรการที่กำหนต

 กิจกรรมด้านการออกกำลังกายหรือการดูแลสุขภาพ

คลินิกเวชกร รมเสริมความงาม เฉพาะเรื อนร่ าง ผิวพรรณและเลเซอร์ ไ ม่รวมการเสริมความงามบริเวณใบหน้า

ส่วนที่ปิดต่อไป ได้แ ก่

1 สถานเสริมความงาม ควบคุมน้ำหนัก สถานที่สั กหรือเจ าะผิวห นังหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย

2 สถานประกอบกิจการอาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร และสถานประกอบกิจการอา บอ บนว ด นวดเสริมความงาม นวดตัว ,อาบน้ำ อบตัว อบไอน้ำ และ ออนเซ็น อ าบ อ บ นวด 

3 โรงยิม สถานที่ออกกำลังกายในร่ม สถานที่ออกกำลังกาย ฟิตเนส

เฉพาะกีฬาตามกติกาสากล ที่ไ ม่มีลักษณะการปะทะกัน โดยอาจเล่นเป็นทีมไม่เกินทีมละ 3 คน และไ ม่มีผู้ชมการแข่งขัน ได้แ ก่ แบดมินตัน เซปัคตะกร้อ เทเบิลเทนนิส โยคะ สควอซ ฟั นด าบ ยิมนาสติก ปืนผา

สถานออกกำลังกาย (ฟิตเนส) เปิดเฉพาะส่วนฟรีเวท (ไ ม่มีการออกกำลังกายแบบรวมกลุ่ม และห้ามใช้เครื่องลู่วิ่ง จักรยานปั่ น เครื่อง Elliptical หรือเครื่องออกกำลังกายอื่น ๆ)

ง. สระว่ายน้ำสาธารณะ (กลางแจ้งและในร่ม )

จำกั ดจำนวนผู้ใช้บริการตามจำนวนเลนของการว่าย โดยอาจมีอุปกรณ์ขึงกันเลนการว่าย (ความกว้างของเลนไ ม่น้อยกว่า 7 ฟุต) และจำกั ดเวลาใช้บริการไ ม่เกิน 1 ชั่ วโมง

ส่วนที่ปิดต่อไป

สนามมว ย โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ (ยิม) และ สวนน้ำ สวนน้ำบึงธรรมชาติ กีฬาทางน้ำ เช่น เซิร์ฟบอร์ด เจ็ตสกี บานาน่าโบ๊ท และเครื่องเล่นกีฬาทางน้ำ อื่นๆ

ด้านที่ 3 กิจกร รมอื่น ๆ

ก.ห้องประชุมโรงแรม ศูนย์ประชุม เปิดเฉพาะให้บริการจัดประชุมขององค์กรหรือหน่วยงาน (Meeting) ลักษณะนั่งประชุมแบบจำกั ดจำนวนผู้เข้าร่วม

ข.ห้องสมุดสาธารณะ แกลอรี่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ,ทางศิลปะ ศิลปะร่วมสมัย ประวัติศาสตร์และโบราณคดี, ธรรมชาติวิทยา มานุษยวิทย าและชาติพันธุ์วิทย า ,วิทยาศาสตร์เครื่องจักรกล การแพทย์และสาธารณสุข ,พิพิธภัณฑ์ประจำเมืองท้องถิ่น มหาวิทย าลัยและสถาบันการศึกษา

ส่วนที่ปิดต่อไป

การจัดอบรม สัมมนา จัดแสดงสินค้า นิทรรศการ จัดงานเลี้ยงอีเวนท์ในโรงแรม ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้า สถานที่จัดนิทรรศการ

กิจการถ่ายภาพยนตร์และวีดีทัศน์

-ส่วนหน้าฉาก รวมกลุ่มได้ไ ม่เกิน 10 คน

-ส่วนแผนกงานอื่น รวมกลุ่มไ ม่เกิน 5 คน

ประกอบด้วย

1 แผนกกล้อง ช่างภาพ ช่างไ ฟ

2 แผนกเสียง

3 แผนกอุปกรณ์เคลื่อนกล้อง

4 แผนกฉากและศิลปกร รม อุปกรณ์ประกอบฉาก

5 แผนกเสื้อผ้า/แต่งหน้า ทำผม

6 ผู้กำกับและนักแสดง

7 แผนกจัดการกองถ่าย/แผนกการจัดการสถานที่/แผนกสวัสดิการ กองถ่าย ให้แย กจากส่วนงานถ่ายทำ และแย กอาหารและเครื่องดื่ม รับประทานรายบุคคล

รวมทีมงานหน้าฉากและทุกแผนกไ ม่เกิน 50 คน

ใส่ความเห็น

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า